TÜRKIYE İÇİN DAHA LİBERAL BİR ANAYASA TERCİHİNİN TEMEL ESASLARI

AB sürecinde Türkiye’de tartışılan ve üzerinde yazılan en önemli konulardan biri anayasa reformudur. Liberal tercihi yansıtacak anayasa sadece politik ve sosyal yönleri ile değil aynı zamanda ekonomik hükümleri ile birlikte ele alınmalıdır. 1982 Anayasası’nın giriş kısmı son derece uzun cümlelerden oluşmaktadır. Anayasamız sadece devletin yapısını ve şeklini değil, aynı zamanda bireyin ve toplumun sınırlarını da çizmektedir. Daha çok “Müdaheleye Giriş” felsefesiyle ele alınmış hükümler dikkati çekmektedir. Basit çoğunluk esasına dayalı bir model neticesinde siyasal yönetimler azınlık iktidarları üzerinde şekillenmekte ve çoğunluk üzerinde belirleyici kararlar alabilmektedirler

BASIC PRINCIPLES OF HAVING MORE LIBERAL CONSTITUTION IN TURKEY

There are serious works on making more free constitution in Turkey on the way to EU. A strong constitution from political and social aspects is not enough itself to realize “liberal” choice. The preliminary provisions of 1982 Constitution are composed of very long sentences which has the characteristic of being an essential organization constitution not only makes the definition of the state with its institutional and theoretical structure but also describes the limits of an individual and society. They are also like “Introduction to Public Intervention”. Accepting of simple majority understanding as the criterion of power, may cause even the minority under simple majority come to the power with the regulations conducted for the election systems as it was in Turkey, besides the majority may dominate over the minority

Kaynakça

Gavison, Ruth (2002) What Belongs in a Constitution?, Constitutional Political Economy, Vol. 13/1, No. 89.

Erdoğan, Mustafa (1996) Anayasal Demokrasi, Ankara Siyasal Kitabevi, 1996.

Roland, Jon (1994) The Social Contract and Constitutional Republics

22.05.2001.

Pistor, Katharina (2002) The Demand for Constitutional Law, Constitutional Political Economy, Vol. 13/1, No. 73.

Özay, İl Han (1996) Merkez Bankası’nın Özerkliği, Selim Kaneti’ye Amağan, Aybay Yayınları: 15.

Onar, Sıddık Sami (1966) İdare Hukukunun Umumi Esasları, Kazancı Yayınevi.

Akalın, Güneri (1995) Anayasamızın Piyasa Ekonomisi ile Uyumlaştırılması: Mali ve Ekonomik Hükümler ile Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevlerin Yeniden

Düzenlenmesi, Anayasa Yargısı, No. 11. Locke, John (1960) Two Treatises of Government, ed. P. Laslett, Cambridge University Press.

Aktan, Coşkun Can (1999) Demokrasi, Liberalizm ve Sınırlı Devlet, Yeni Türkiye, No. 25.

Yereli, Ahmet Burçin (2003) Ekonomik Özgürlükler, Gazi Kitabevi.

McKenzie, Richard B. (1988) The Twilight of Government Growth in a Competitive

World Economy, Policy Analyses, Vol. 1, No. 111. Diermeier, Daniel & Feddersen, Timothy J. (1998) Comparing Constitutions: Cohesion and Distribution in Legislatures, European Economic Review, Vol. 42, No. 665.