TÜKETİCİLERİN MARKASIZ ÜRÜNLERİ SATINALMA NEDENLERİ: ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ ÖRNEĞİ

Dünyada artan rekabet, işletmeleri ayakta kalma ve büyüme yolunda yeni süreç ve yöntemler aramaya itmiştir. Bu arayışın son yıllardaki en geçerli ifadesi “marka”dır. İşletmeler yoğun rekabetin yaşandığı hızla gelişen ve değişen iş yaşamında sürekliliği sağlamak ve korumak için ürünlerini markalayarak satmak zorundadırlar. Markalaşma; işletmelere, hedefledikleri pazar payına ulaşabilme ve uzun süreli rekabet yeteneğine sahip olmada ciddi avantajlar sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra markalar bir ülkenin zenginlik kaynağıdır. Günümüz ekonomik koşullarında gerçek ekonomik hayata daha yakın olan tekelci rekabet ancak markalar ile sağlanabilmektedir. edilmiş, Her ne kadar markalı ürünler markası az bilinen çok ucuza satılan ürünlerle fiyat rekabetinde zorlanıyor olsalar da, uzun vadede kaliteli üretimin bu rekabetten üstün çıkacağı gerçeği bir kez daha anlaşılmıştır

CONSUMERS’ REASONS OF BUYING GENERIC PRODUCTS: AN EXAMPLE OF SMALL HOME APPLIENCES

Increasing competition in the world overstrains organizations to search new processes and methods in order to survive and to grow up. “Brand” is the most effective expression of this search. Firms have to sell their products by branding so as to provide and to protect continuity in alternating and improving business world shaped with consistent competition. Branding can provide firms advantage of long-term competitive strength and can help them in achieving projected market share. Furthermore brands are country's source of wealth. In present economic conditions, monopolistic competition which is more close to real economic life is obtained by only brands

Kaynakça

Aaker D.A., Building Strong Brands, New York, The Free Pres.-1996.

Arpacı T., vd. Pazarlama, Gazi Yayınları, Ankara-1992.

Cop R., Bekmezci M., “Marka ve Bilinirliği Yüksek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005 Sayı: 1.

Gökal İ., “Globalleşme”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı 7, Ekim-1997.

IMF, World Economic Outlook, 1997.

İslamoğlu H., Pazarlama Yönetimi (Stratejik ve Global Yaklasım), Beta Yayınları, İstanbul-2000.

Keohane, Nye., Friedmann, The Lexus and The Olive Tree, Beyond The WTO: Alternatives to Economic Globalization, International Forum on Globalization, Nov’99. Kotler P., (Çev.: Nejat Muallimoglu), Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul-2000.

Odabaşı Y., Oyman M., Pazarlama ve İletisim Yönetimi, MediaCat Yayınları, İstanbul-2002.

Oksay S., “Çokuluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının İncelenerek Değerlendirilmesi”, DTM, Dış Ticaret Dergisi, Sayı 22, Temmuz – 2001.

Özdil T., Yılmaz C., Yılmaz İ., “Seçilmiş Ürünlerde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Aralık-2005, ss.185-195.

Seyidoğlu H., Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, Geliştirilmiş 15.Baskı, İstanbul, 2003.

Sümen, H., “Marka Yaratma ve Yeni Ürün Geliştirme Çalışmalarının Bütünselleştirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi”, Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Marka Yönetimi Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, Yayın No:E/2005/367, Gaziantep, ss.51-59.

Tek Ö., B., Pazarlama ve İlkeleri, Beta Yayınları, İstanbul-1999.

Yılmaz, C., Özdil T., Yılmaz İ., “Ucuz Ürün / Hizmetlerle Fiyat Rekabetinde Markalaşma ve Markaya Yatırm”, Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Marka Yönetimi Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, Yayın No:E/2005/367, Gaziantep, ss.383-389.