Sınıf Öğretmenlerinin Soru Sorma Stratejileri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin soru sorma stratejilerini genel olarak incelemek ve sınıf öğretmenlerinin soru sorma stratejilerini kullanırken karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır. Bu amaçla Erzurum ili Pasinler ilçesinde görev yapan 10 sınıf öğretmeni ile görüşülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda sınıf öğretmenlerinin soru sorma stratejilerini derslerde yoğun bir şekilde kullandıkları, soruları daha çok dikkat çekme ve değerlendirme amacıyla kullandıkları, genellikle bilgi ve değerlendirme düzeyinde soru sordukları, bireye ve gruba sorulan soruların eşit dağılım gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır. Öğretmenler, soru sorarken karşılaştıkları sorunların genellikle öğrenci ve ders kitabından kaynaklandığını belirtmişlerdir

CLASSROOM TEACHERS' QUESTIONNING STRATEGIES AND THE PROBLEMS THEY ENCOUNTER

The primary aim of this study is to examine elementary school teachers' questioning strategies in general, and determine the problems that they encounter while using these strategies. In this regard, 10 elementary school teachers working in the Pasinler district of Erzurum province were interviewed. The data were gathered through a semi-structured interview form developed by the researchers. In data analysis, descriptive analysis technique was employed. The findings showed that the elementary school teachers frequently used questioning strategies while teaching mostly for the purpose of attracting the attention and evaluation, they generally asked questions at information and evaluation levels, and the questions asked to individuals and the group had an equal distribution. The teachers stated that the problems they encountered while asking questions were mostly due to students and the coursebook

Kaynakça

Altun, G. (2010). Mesleğin İlk Yıllarındaki Öğretmenlerle Deneyimli Öğretmenlerin Soru Sorma Teknikleri Arasındaki Farklar. Bilkent Üniversitesi. Ankara.

Aydemir, Y. ve Çiftçi, Ö. (2008). Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2). 103-115.

Bay, N. D. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerine Verilen Soru Sorma Becerisi Öğretiminin Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Borrich, D. G. (2014). Etkili Öğretim Yöntemleri. 8. Basım. Çev., M. Bahaddin ACAT. Nobel Yayıncılık.

Büyükalan Filiz, S. (2002). Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi ve tekniklerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Büyükalan Filiz, S. (2004). Soru Sorma Sanatı. Ankara: Asil Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. (12. baskı).

Geçer, K. (2004). Temel Eğitim İkinci Kademe Birinci Sınıf Türkçe Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinliklerde Soru Sorma Stratejileri Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy, Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

İskamya, U. (2011). Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Tercihleri İle Ortaöğretim Kurumları Giriş Sınavlarında Sorulan Soruların Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.

Keray, B. (2012). Söyleşi Metinleri Yoluyla Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Sorma Becerilerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.

Kılıç, D. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Konuları İle İlgili Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Kürüm, D. (2003). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 141- 158.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için Bir Rehber (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şimşek, A. (2008). Tarih öğretiminde sorgulamacı yaklaşım çerçevesinde soru sorma becerisi ve lise tarih ders kitaplarının durumu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5:1.

Tienken, C. H., Goldberg, S., DiRocco, D. (2009). Questioning the Questions. Kappa Delta Pi Record, 46 (1), 28-32.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (206). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. (6. baskı).