ÖZEL EĞİTİM SÜRECİNDE GÖRSEL SANATLAR UYGULAMALARININÖNEMİNE İLİŞKİN AİLE DÜŞÜNCE YAPILARININ DEĞİŞİMİ

Araştırmada, özel eğitim sürecinde uygulanan görsel sanatlar uygulamalarının önemine ilişkin ailelerin değişen düşünce yapılarına göre, çocukları ile gerçekleştirilen görsel sanatlar uygulamalarının öncesi ve sonrasında önem arz eden noktalar değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 01 Mart 2007 ile 29 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Antalya’da bir özel özel eğitim okulunda (şahsa ait özel işletme kurumunda) özel eğitim alan ve özel eğitim süreçlerinin yanı sıra araştırmacıdan görsel sanatlar eğitimine yönelik bireysel ve grup olarak ders alan, 19 engelli öğrencinin aileleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, ön-test ve son-test olarak uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilen bir değerlendirme formu kullanılmıştır. Ön-test ve son-test olarak kullanılan değerlendirme formu ailelere elden ulaştırılmıştır. Değerlendirme formu ile elde edilen bilgiler, SPSS for Windows 10.0 Paket Programına aktarılmış ve aktarımı yapılan verilerin tanımlayıcı istatistiksel analizi için frekans tekniği kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel analiz için kullanılan frekans tekniği, araştırmanın her maddesi için ayrı ayrı uygulanmış ve ön test-son test ile ilgili istatistiksel bilgileri yansıtan tablo oluşturulmuştur. Araştırmada; Özel eğitim sürecinde görsel sanatlar uygulamalarının önemine ilişkin aileler önceden “el becerisinin gelişimi”, “fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlaması”, “öz-güven kazandırması” ve “toplumsallaşmaya katkı sağlaması” açısından önemli olduğunu (% 79.0) düşünürken; sonradan “fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlaması”, “öz-güven kazandırması”, “toplumsallaşmaya katkı sağlaması”, “mutluluk vermesi”, “başarı duygusunu tattırması” ve “bağımsız yaşam becerilerinin edinimi” açısından önemli olduğunu (% 89.5) düşünmeye başlamışlardır; Özel eğitim sürecinde görsel sanatlar uygulamalarının önemine ilişkin aileler önceden “el becerisinin gelişimi”, “rahatlatıcı olması” ve “konsantrasyon yapısını artırması” açısından önem taşıdığını, “el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirmesi”, “başarı duygusunu tattırması” ve “bağımsız yaşam becerilerinin edinimi” açısından önem taşımadığını düşünürken; sonradan “el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirmesi”, “başarı duygusunu tattırması” ve “bağımsız yaşam becerilerinin edinimi” açısından önem taşıdığını, “el becerisinin gelişimi”, “rahatlatıcı olması” ve “konsantrasyon yapısını artırması” açısından önem taşımadığını düşünmeye başlamışlardır; sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca; araştırma sonunda ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak, uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilere yer verilmektedir.

THE CHANGING OF THE PARENTS’ THINKING STRUCTURE ABOUT THEIMPORTANCE OF VISUAL ART TECHNIQUES IN SPECIAL EDUCATION PERIOD

In the research evaluated important points, before and after the visual arts techniques which realized with the students, according to the changing of their parents’ thinking structure about the importance of the visual art techniques in special education period. The universe of the research is 19 disabled students’ parents whose children took special education in a private rehabilitation centre in Antalya-Turkey between 01 March 2007 and 29 May 2009 and these students took visual arts education lesson as individually and in group alongside their special education period by the researcher. In the embrace of the research was used an evaluation form as the pre-test and the post-test which improved according to the experts’ opinions. The evaluation form which used as a pre-test and post-test was delivered to the parents by hand. The data that obtained by means of the evaluation form was transferred to the SPSS for Package Programme and was used frequency technique for the definitive statistical analyse to the transferred data. Frequency technique that used for the definitive statistical analyse was applied each matter of the research separately and was used to create the statistical chart which about the pre-test and the post-test. At the end of the research, it was observed as a result that the parents were thinking about the importance of the visual art techniques in special education period was important (79,0 %) at the beginning from the point of view “improvement of hand skill”, “contribute to mental and physical development”, “obtain to self-confidence”, “contribute to become socialized”, then (89,5 %) changed to “contribute to mental and physical development”, “obtain to selfconfidence”, “contribute to become socialized”, “contribute to happiness”, “ensure to successful” and “acquire to independence life skills”; the parents were thinking about the importance of the visual art techniques in special education period was important at the beginning from the point of view of “improvement of hand skill”, “being relaxative” and “improvement of concentration”; but was not important from the point of view of “improvement of hand-eye-brain coordination”, “ensure to successful” and “acquire to independence life skills”, then changed to that was important from the point of view of “improvement of hand-eye-brain coordination”, “ensure to successful” and “acquire to independence life skills”; but was not important from the point of view of “improvement of hand skill”, “being relaxative” and “improvement of concentration”. Also, at the end of the research, suggestions based on the results of the study were stated regarding application and further studies.

Kaynakça

Abedin, G. (2010). Exploring the Potential of Art-Based Education for Adolescents with Learning Disabilities: A Case Study of Engagement in Learning Through the Arts. (The Degree of Doctorate of philosophy). The United States of America: the University of Maryland, College Park.

Allison, A. (2008). Critical Theory and Preservice Art Education: One Art Teacher Educator’s Journey of Equipping Art Teacher for Inclusion. (The Degree of Doctorate of philosophy). The United States of America: the University of North Texas.

Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority ACARA (2011). Shape of the Australian Curriculum: http://www.acara.edu.au/verve/_resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf the Arts. Retrieved from

Bamford, A., Wimmer, M. (2012). The Role of Arts Education in Enhancing School Attractiveness: A literature Review. European Expert Network on Culture (EENC). Retrieved from http://www.educult.at/wp- content/uploads/2011/08/The-Role-of-Arts-Education-in-Enhancing-School-Attractiveness.pdf

Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M. (2003). How To Research. (Second Edition). The United States of America: Open University Press, Maidenhead, Philadelphia.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (16. Baskı). Pegem Akademi, Ankara.

Christiansen, A. T. (2007). The Shelf Life of DBAE: Art Teacher Retention of Discipline-Based Art Education Strategies in the Classroom. (The Degree of Doctorate of philosophy). The United States of America: the Florida State University: College of Visual Arts, theatre and Dance, the Department of Art Education.

Davies, D. (2010). Enhancing the Role of Arts in Primary Pre-Service Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 26 (2010) 630-638.

Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind. United Kingdom: New Haven, CT; Yale University Press.

Graziano, A. M., Raulin, M. L. (2004). Research Methods: A Process of Inquiry. (Fifth Edition). The United States of America: Allyn and Bacon, Pearson Education Inc., Boston.

Hetland, L., Winner E., Veenema S., Sheridan K. (2007). Studio Thinking: the Real Benefit of Visual Art Education. The United States of America: New York, Teacher College Press.

Kavale, K. A., Forness S. R., Bender M. (1988). Handbook of Learning Disabilities; Volume III: Programs and Practices. The United States of America: Little, Brown and Company.

Keirstead, C., Graham, W. (2004). VSA Arts Research Study: Using The Arts To Help Special Education Students Meet Their Learning Goals. United State of America: RMC Research Corporation.

Lewis, R. F. (1988). Benefit of An Adapted Discipline Based Art Education Program for Behaviorally Disordered Public School Students. (The Degree Master of Arts with A Major in Art Education). The United States of America: the University of Arizona, the Faculty of the Department of Art.

Mac-Gregor, D. A. (2010). Conflicting Pedagogical Philosophies and Methodological Approaches Towards Teaching Art Education: Art Education Methods Determination to Distinguish Art Education As A Valued Core Subject in the Educational Curriculum of Suffolk County Public Schools. (The Degree of Doctorate of philosophy). The United States of America: Capella University.

Moore, J. L. (2012). Relationship Between Art Education and the Workplace. (The Degree Master of Arts in Education in Art Education). The United States of America: East Carolina University, the Faculty of the School of Art and Design.

Murray, B. (2009). Writing about Art; The Role of an Art Magazine, in Promoting Contemporary African Art. Retrieved from http://www.aica-int.org/IMG/pdf/05.murrayeng.pdf

New South Wales Çalışmaları Kurulu (Board of Studies New South Wales). (2003). Visual Arts; 7-10 Years, Advice on Programming and Assessment. Australia, Sydney, Board of Studies NSW.

Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi; Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

Polloway, E. A., Patton, J. R. (1997). Strategies for Teaching Learner with Special Needs. The United States of America: New Jersey: Merrill, an Imprint of Macmillan Publishing Company.

Rooney, R. (2004). Arts-Based Teaching and Learning. United State of America: VSA Arts Washington, DC. http://www.vsarts.org/documents/resources/research/VSAarts_Lit_Rev5-28.pdf

Salderay, B. (2003). Zihinsel Engelli Bireyler İçin Güzel Sanatlar Eğitimi. Milli Eğitim Bakanlığı: Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 39 (4) 32-33.

Salderay, B. (2008). Türkiye’deki Zihin Engelliler İş Okullarında Görsel Sanatlar Dersinin Öğrencilerin Beceri, Davranış ve Meslek Edinimindeki Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Türkiye: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Salderay, B. (2009). Görsel Sanatlar Eğitiminin, Engelli Bireyin Diğer Alanlardaki Öğrenmelerine Katkısı ve Özel Eğitim Alanında Kullanılmasına Yönelik Aile Görüşleri. AKADER (Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği); Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 14 (7) 179-187.

Salderay, B. (2010). Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi. Öz-Veri T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Dergisi, 7(2), 1651-1662.

Sandell, R. (2006). Form, Theme, Context: Balancing Consideration for Meaningful Art Learning. National Art Education Association. 59 (1) 33-45.

Shillito, S., Beswick, K, Baguley, M. (2008). The Aims of Art Education: An Analysis of Visual Art in Tasmania’s Essential Learning Curriculum. Australia: Australian Online Journal of Arts Education. http://www.deakin.edu.au/arts-ed/education/teach-research/arts-ed/aojae/4-1.pdf

Stewart, R. D. (2011). High Quality Art Education: for Inclusion and Resilience. (The Degree of Master of Arts in Education). The United States of America: the University of California riverside.