Okullarda Yaşanan Şiddet Olaylarinin Düzey ve Dinamiklerini Anlamak: Batman Merkez Örneği / Türkiye

Bu makalenin amacı Batman merkez okullarında yaşanan şiddet olaylarının dinamiklerini anlamak, hangi zaman diliminde, hangi ortamlarda, hangi neden ve koşullarda ortaya çıktığını tespit etmektir. Batman kent merkezinde görev yapmakta olan 210’u ortaokul, 220’si lise öğretmeni olmak üzere toplam 430 öğretmen ile görüşülmüştür. Bu araştırma nicel araştırma metodu ile yapılmıştır. Araştırma tekniği olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler arasında sözel, fiziksel, duygusal şiddet türlerinde artış görülmektedir. Ayrıca hırsızlık, okul eşyasına zarar verme, sigara içme, uyuşturucu kullanma, kesici aletlerle kavga etme şeklindeki davranışların da giderek yaygınlaştığı ortaya çıkmıştır

UNDERSTANDING THE LEVEL AND DYNAMICS OF VIOLENCE(EXAMPLES OF BATMAN TOWN/TURKEY)

This article is aimed at schools in Turkey/Batman to find out about the violence. At which time the violence in the school, which in the environment, which aimed to achieve the purpose, such as to identify the causes and conditions that arise. Batman who are working in the city center were interviewed 430 middle and high school teachers. This study was conducted with quantitative research method. The questionnaire was used as research technique. In schools, verbal, physical, emotional forms of violence were observed. Theft, damage to the school shop, smoking, drug use, fighting with the cutting tool in the form of behavior has emerged increasingly widespread

Kaynakça

Altun, Akbaba, S. &, Oya, Güneri, Y.& Baker, Erdur, Ö. (2006). Basındaki Yansımaları İle Okulda Şiddet. Eğitim Araştırmaları Dergisi 24, ss.12-21.

Boulter, L. (2004). Family-School Connection and School Violence Prevention. The Negro Educational Review, 55 (1), ss. 27-40.

Collins, R. (2012). Entering and Leaving The Tunnel of Violence: Micro-Sociological Dynamics of Emotional Entrainment in Violent İnteractions. Current Sociology. (132), ss. 132-151.

Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Önkoşulu: Okul-Aile Dayanışması. İlköğretim Online 2(2), ss.28-34.

Çınar, İ. (1999). ‘Eğitim ve Şiddet’ Çağdaş Eğitim Dergisi. (254), ss.42-46.

Çubukçu, Z., & Dönmez, A. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okuldaki Şiddet Üzerine Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:11 (40) ss.89-108.

Demir, F. (2013). Ortaokullarda Öğrencilerin Disiplinsiz Davranışları ve Bu Davranışların Sebepleri (Batman ili merkez ilçesi örneği). İnönü Üniversitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Durmuş, E. & Gürgan, U. (2005). “Lise Öğrencilerinin Şiddet ve Saldırganlık Eğilimleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (3), ss. 253-269.

Dodurgalı, A. (2000). Eğitim Sosyolojisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Elliot, M. (1997). 101 Ways of Dealing with Bullying. London: Hodder Childrens's Book.

Fitzgerald, D. (1999). Bullying in Our Schools-Understanding and Tackling the Problem - A Guide for Schools. Dublin: Blackhall Publishing.

Gözütok, Dilek, F. (2008). Eğitim ve Şiddet. Ankara: Gazi.

http:// www.batman.meb.gov.tr. (erişim.12.03.2015)

http://www.hürriyet.com.tr. Batman’da öğrenci kavgası: 1 yaralı. (erişim. 04.07.2015)

Solak, A. (Ed.) (2007). Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu. Ankara: Pegem.

İnan, Hatice, Z. (2005). Okullarda Çocuklar Arası Zorbalık. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, (22), ss. 161-170.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Kepenekçi, Karaman, Y. & Çınkır, Ş. (2003). Öğrenciler Arası Zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 34 (2), ss. 236-253.

Kızıloluk, H. (2013) Eğitimin Toplumsal Temelleri. Ankara: Anı.

Neuman, Lawrence, W. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I-II. İstanbul: Yayın Odası.

MEB Altındağ Raporu (2011). Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması: Okullarda Şiddetin Önlenmesi. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi.

Pişkin, M. (2002). Okul Zorbalığı: Tanımı, Türleri, İlişkili Olduğu Faktörler ve Alınabilecek Önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (2), ss.531-562.

Olweus, D. (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do? Oxford and Cambridge, MA: Blackwll Publishers.

Ögel, K. & Tarı, I. & Eke, Yılmazçetin, C. (2006). Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme. İstanbul: Yeniden.

Öğülmüş, S. (2006). Okullarda şiddet ve alınabilecek önlemler. Eğitime Bakış Dergisi. 2 (7), ss. 16-24.

Smith D.L.,& Smith B.J.(2006) Perceptions of Violence: The Views of Teachers Who Left Urban Schools, The High School Journal, 89 (3), ss. 33-42.

Stevenson, P., Smith, D. (1989). Bullying in the Junior School. in D.P Tattum & D.A. Lane, (Eds.) Bullying in Schools. Stoke-in-Trend: Trendham Books.

Terzi, Ş. (2007). Okullarda Yaşanan Şiddeti Önleyici Bir Yaklaşım: Kendini Toparlama Gücü. Aile ve Toplum Yıl: 9 Cilt: 3 (12), Nisan-Mayıs-Haziran 2007, ss. 73-82.

Tezcan, M. (2012). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Anı.

Teyfur, M. (2014). Basında Yer Alan Okullarda Şiddet İle İlgili Olayların Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 13(4), ss. 1311-1330.

TUİK (2014). TUİK İstatistik Verileri. www.tuik.gov.tr. (erişim 12.02.2015)

Uzbaş, A. (2009). Okul Psikolojik Danışmanlarının Okulda Saldırganlık ve Şiddete Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9(18), ss. 90-110.

WHO (2002). World Report on Volence and Health. Krug E, Dahlberg L, Mercy J, Zwi A, Lozano R. Geneva: World Health Organization.

WHO (2014) Global Status Raport On Violence Prevention. WHO Library Cataloguing-in- Publication Data.