İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN ÖZ-YETERLİK ALGILARI

Bu çalışmanın amacı, sınıf ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımına ilişkin öz-yeterlik algılarını betimlemek, ayrıca cinsiyet, branş ve kıdem değişkenlerine göre algılarını incelemektir. Araştırma Diyarbakır Merkez İlköğretim okullarında çalışan toplam 154 sınıf ve ilköğretim matematik öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılmak üzere “Probleme Dayalı Öğrenme Öz-Yeterlik Ölçeği” geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek bilişsel rehberlik, motivasyon ve kaygı alt faktörlerinden oluşmuştur. Elde edilen veriler ortalamalar, yüzde, t-testi ve varyans analizinden yararlanarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımına ilişkin öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının olumlu ve yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir

THE SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF TEACHERS AS REGARDES PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH IN PRIMARY MATHEMATICS TEACHING

The aim of this research is to describe the self-efficacy perceptions of primary and mathematics teachers as regardes problem-based learning approach in mathematics lesson, and to investigate tecahers’ perceptions according to sex, branch and seniority variables. This study took place in Diyarbakır center and 154 primary and mathematics tecahers attended the study. “Problem-Based Learning Self-Efficacy Scale” was developed for using in this research. Developed scale was instituted three factors. As; cognitive guidance, motivation and anxiety. Data have been analyzed and commented by means, percentages, t-test and variance analyze. According to the results of the study, self-efficacy perceptions of teachers towards to problem-based learning approach was positive and high level

Kaynakça

Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.6, Sayı: 9, 3-14.

Bandura, A. (1986). Social foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall.

Berkel, H.J.M.V. ve Dolmans, D.H.J.M. (2006). The Influence of Tutoring Competencies on Problems, Grup Functioning and Student Achievement in Problem- Based Learning. Medical Education, 40, 730-736.

Besana, G.M.; Fries, M. ve Kilibarda, V. (2004). Problem-Based Learning in Geometry Courses: The Impact on Pre-Service Teachers. http://facweb.cs.depaul.edu/gbesana/papers/giveCBMS.pdf

Beşer, A. ve ark. (2004). Probleme Dayalı Öğrenmede Eğitim Yönlendiricisi Nasıl Olmalı? C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 32-38.

Bıkmaz, F.H. (2006). Öz Yeterlik İnançları. (Ed.) Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D., Eğitimde Bireysel Farklılıklar (s.291-316), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Brooks, M.G. ve Brooks, G.J. (1999). The Courage To Be Constructivist. Educational Leadership, 57 (3), 18-24.

Brown, B.L. (1999). Self-Efficacy and Career Development. ERIC Digest, No.205, 1-2, http://www.ericdigests.org/1999-4/self.htm

Brown, S.W. ve ark. (2002). Gender Differences in a Problem Based Learning Environment: Do they exist? Paper presented at the American Educational Research Association Conference, April, 4, 2002 New Orleans, LA, http://challenge.isu.edu/paula/papers/globaledaera2002.pdf

Cerezo, N. (2004). Problem Based Learning In The Middle School: A Research Case Study of the Perceptions of at-Risk Females. Research in Middle Level Education Online, 27,1, http://www.nmsa.org/portals/0/pdf/publications/RMLE/rmle_vol27_no1_article4.pdf

Crist, M. (2006). A Research Synthesis: Use of Problem Based Learning to Teach Standards Based Algebra to at Risk High School Students. http://havenhillmath.com

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 3.Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Das, M. ve ark. (2002). Student Perceptions of Tutor Skills in Problem-Based Learning Tutorials. Medical Education, 36, 272-278.

Dunlap, J.C.(2005). Problem-Based Learning and Self Efficacy: How a Capstone Course Prepares Students for a Profession. Educational Technology Research and Development, Vol.53, No.1, 65-85.

Günhan, B.C. ve Başer N. (2009). Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Vol. 3, No.1, 134-155, http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/index.php

Günhan, B.C. ve Başer N. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Geometriye Yönelik Öz Yeterlik İnançlarına Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, Vol.3, No.3, 551-562, www.newwsa.com

Hmelo-Silver, C.E. (2004). Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn. Educational Psychology Review, Vol.16, No.3, 235-266.

Howe, M.J.A. (2001). Öğrenme Psikolojisi. (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul: Alfa.

Kaiser, G. ve ark. (2002). International Comparison in Mathematics Education: an overview. ICM, Vol.1, 631-646.

Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2002). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Hizmet Öncesi Fen Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, www. fedu. metu. edu.tr/ufbmek-5/ozetler.htm

MEB. (2005). İlköğretim Matematik Öğretim Programı ve Klavuzu (6-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.

Moore, K.D. (1989). Öğretim Becerileri (Çev. N. Kaya), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

NCTM. (2000). Principles and Standarts for School Mathematics, Reston/VA.

Norman, G.R. ve Schmidt, H.G. (1992). The Psychological Basis for Problem- Based Learning: A Review of the Evidence. Acad. Med., 67, 557-565.

Olkun, S. ve Uçar, Z.T. (2004). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Özgen, K. ve Pesen, C. (2008). Fonksiyon Konusunun Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, Vol.3, No.3, 505-522, www.newwsa.com

Perkins, D. (1998). The Many Faces of Constructivism. Educational Leadership, 57 (3), 6-11.

Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Philips, D.C. ve Soltis, J.F. (2005). Öğrenme: Perspektifler (Çev. Soner Durmuş), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Roh, K.H. (2003). Problem-Based Learning in Mathematics. ERIC, Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmenteal Education, EDO-SE-03-07.

Saban, A. (2004). Öğrenme ve Öğretme Süreci, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gazi Kitabevi.

Taşkesenligil, Y. ve ark. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme Teorik Temelleri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 177, 50-64.

Umay, A. (2007). Eski Arkadaşımız Okul Matematiğinin Yeni Yüzü, Ankara: Aydan WEB Tesisleri.

Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 229-236.

Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1-2, 68-75.

Yenilmez, K. ve İşgüden, E. (2007). Probleme Dayalı Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı: 13, 119-131.

Zembat, İ.Ö. (2007). Yansıma Dönüşümü, Doğrudan Öğretim ve Yapılandırmacılığın Temel Bileşenleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 195-213.