SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE İŞLENİŞİ

Öz 20. yüzyılın son çeyreğinde eğitim alanında ve buna bağlı olarak öğrenme ve öğretme ortamında öğretmen ve öğrencinin rolünde bazı değişimler yaşandı. Eğitimde yeni yaklaşım ve teoriler benimsendi. İnsanların birbirinden farklı sekiz zekâ alanlarına sahip olduğunu öne süren Çoklu Zekâ Teorisinin Sosyal Bilgiler dersi tarih konularında uygulamasını göstermek amacıyla yapılan bu çalışma 2003-2004 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde Ümraniye’de bulunan Çağrı Bey ilköğretim okuluna devam eden altıncı sınıf öğrencileri örneklem seçilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce aynı okulda bulunan 6/A sınıfı deney 6/B sınıfı kontrol grubu olarak belirlenmiş ve araştırmada öğretmen özelliğinin sonuç üzerindeki etkisini en aza indirmek için dersler, iki grupta da aynı öğretmen tarafından işlenmiştir. Uygulama tamamlandıktan sonra deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilere veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan çoktan seçmeli başarı testi uygulanmış, öğrencilerin bu test sonucunda elde ettikleri başarıları deney ve kontrol grupları arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın uygulandığı sınıfta bulunan öğrencilerin büyük çoğunluğunun dersin bu şekilde işlenmesinden memnun olduklarını belirtmeleri, öğrencilerin kendi yeteneklerini öğrenme ve öğretme ortamında kullanabilmeleri için fırsat verilmesinden hoşnut kaldıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Araştırmanın uygulama sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin zekâ özelliklerinin dersin planlanma aşamasında ve işlenme sürecinde dikkate alınması öğrenci başarısını arttırmaktadır. Yine, deney grubunda bulunan öğrencilerin dersin zekâ özellikleri dikkate alınarak işlenmesinden memnun olduklarını belirtmeleri öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme ortamlarının oluşturulmasında çoklu zekâ kuramından faydalanılabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

Bümen, T. (2004). Okulda Çoklu Zekâ Kuramı. Ankara: Pegem A yayınları.

Bümen, T. (2001). Gözden Geçirme Stratejisi ile Desteklenmiş Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. YÖK Dökümantasyon Merkezi Tez No. 100466.

Çakır, İ. (2003). Designing Supplemantary Activities for the Sixth Grade Learners through Multiple Intelligences Theory, Doktora Tezi, Ankara.