SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MARMARA VE EGE BÖLGELERİ KONULARININ ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİNDE YAKINDAN UZAĞA İLKESİ VE DİĞER FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Öz Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulları 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi Marmara ve Ege Bölgeleri konularının öğrenme ve öğretilmesinde yakından uzağa ilkesi ve öğrenci başarısı üzerinde etkili olan diğer faktörleri belirlemektir. Bu nedenle Kütahya ve İstanbul’da altı ilköğretim okulunda öğrenim gören, tarama metodu ile belirlenmiş, 208 (92 kız, 116 erkek) 7. sınıf öğrencisine anket ve başarı testi, öğretmenlerine ise anket uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin içinde bulundukları bölgeyi daha iyi öğrendikleri, bu konuların öğreniminde öğrencilerin derse çalışma biçimlerinin, derse yönelik tutumlarının, öğretmenlerin bölgeler konusunu işlerken kullandıkları yöntem ve teknikler ile araç ve materyallerin öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

Barth, J.L.ve Demirtaş A. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi.

Binbaşıoğlu, C.(1986).Genel Öğretim Bilgisi, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Demircioğlu, İ. H. (2002). “Öğretim Stratejileri”, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ed.:C.Öztürk ve D.Dilek. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Doğanay, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji. İstanbul:Milli Eğitim Basımevi.

Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri Erzurum: Aktif Yayınevi.

Erden, M. (1996). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Alkım Yayınları.

Erden, M. (Tarihsiz).Sosyal Bilgiler Öğretimi.Ankara Alkım Yayıncılık.

Hesapçıoğlu, M.(1994).Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretim,İstanbul:Beta Basım Yayın.

Kayalı, H. (2000). “ İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler” Eğitim Bilimleri Dergisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yay. No:686, Atatürk Eğ. Fak. Yay. No 43, sayı 12, s.183-194.

Kayalı, H. (2004). “ İlköğretim Okullarında 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğrenilmesi ve Öğretilmesinde Etkili Olan Faktörler” Eğitim Bilimleri Dergisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yay.,sayı:20,s.101-114.

Sağlam, H. İ. (1997). İlköğretim Okullarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminin Değerlen- dirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Şahin, T.(1994).”İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Benlik Kavramı, Ders İçi Öğrenme ve Ders Dışı Çalışma Yolları İle Başarı İlişkisi”, H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:10.

Şahin, Yanpar,T. (2000).”Eğitimin Teknolojik Temelleri”,Öğretmenlik Mesleğine Giriş.Ed.:Veysel Sönmez, Ankara: Anı Yayıncılık. Şahin, Yanpar, T. (2002).”Öğretim Materyal ve Teknolojileri”,Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ed.: C.Öztürk ve D. Dilek. Ankara: Pegem A Yayıncılık.