COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN “TÜRKİYE’NİN DEPREMSELLİĞİ” KONULU CBS UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı, Coğrafya öğretmenlerinin “Türkiye’nin depremselliği” konulu CBS uygulamasına ilişkin hizmet içi eğitim seminerine Türkiye genelinden katılan toplam 108 coğrafya öğretmeninin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, hizmet içi eğitim seminerine katılan öğretmenlere uygulanmak üzere geliştirilen bir anket uygulaması ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre coğrafya öğretmenlerinin gerçekleştirdikleri CBS-tabanlı uygulamaya ilişkin görüşlerinin genel aritmetik ortalaması 4.33 olarak bulunmuştur. Buna göre araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin oldukça büyük bir kısmı anketteki kanılara “katıldığını” ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu; meslek içi eğitimin CBS’yi daha iyi tanımalarına yardımcı olduğunu, verilen meslek içi eğitimle birlikte CBS’nin coğrafya derslerinde neden kullanılması gerektiğini daha iyi anladığını, CBS’nin coğrafya derslerinde nasıl kullanılacağı konusunda bilgi ve beceri edindiklerini belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin depremler konusunda yapılan CBS uygulamaları ile ilgili aldıkları meslek içi eğitimle ilgili görüşleri “cinsiyet”, “yaş” ve “meslekteki deneyim” değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Kaynakça

Beddingfield, K.T., Bennefield, R.M.; Chetwynd, J.; ITO, T.M.; Pollack, K. , Wright, A.R. (1995). 20 Hot Job Tracts. U.S. News and World Report, 30 October, 98-108.

Bednarz, S. W., Bettis, N.C., Boehm, R. G. VD. (1994). Geography for Life, National Standards in Geography, Washington,D.C., National Geographic Society. USA.

Bednarz, S. W. (2004). Geographic information systems: A tool to support geography and environmental education? GeoJournal, 60,191–199. Bednarz, S. W. Ve Van Der Schee, J. (2006). Europe and the United States: the implementation of geographic information systems in secondary education in two contexts. Technology, Pedagogy and Education, 15(2), 191 – 205.

Birkin, M., Clarke, G., Clarke, M. And Wılson, A. (1996). Intelligent GIS: Location Decisions and Strategic Planning. Cambridge: GeoInformation International. Büyüköztürk Ş., (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayınları. Ankara

Cook, W. J., Collins, S., Flynn, M.K., Guttman, M., Cohen, W. and Budıansky, S. (1994). 25 breakthroughs that are changing the way we live and work. U.S.News and World Report, 2 May, 46-60.

Demirci, A. (2006). CBS'nin Türkiye'deki Yeni Coğrafya Dersi Öğretim Programına Göre Coğrafya Derslerinde Uygulanabilirliliği., 4. CBS Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı, s. 241-248, Fatih Üniversitesi Yayınları, İstanbul.