Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bir Çıkmaz: Politika Transferi Açısından Tarım Sorunu

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne AB tam üyelik sürecinde belirlenen müzakere başlıklarından biri de tarım sektörüne ilişkindir. İlerleme raporları ve katılım ortaklığı belgeleri aracılığıyla AB, Türkiye’nin tarım politikasını doğrudan yönlendirmekte ve Türkiye, tarım politikasını AB’nin tarım politikası olan OTP’ye uyumlu hale getirebilmek için yoğun bir çaba içinde bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel konusunu da Türkiye’nin değişen tarım politikası oluşturmakta ve bu politika, kamu politikası analizi kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Kamu politikası analizi çalışmalarında önemli bir model olan süreç analizi kapsamında yapılacak olan bu değerlendirmede öncelikle AB’nin politika taleplerine değinilmekte sonraki aşamalarda da Türkiye’nin bu taleplere nasıl bir politika ve ne tür uygulamalarla karşılık verdiği incelenmeye çalışılmaktadır

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE BİR ÇIKMAZ: POLİTİKA TRANSFERİ AÇISINDAN

Agricultural sector has been defined as one of the chapters in Turkey's EU accession process. The EU directs Turkey's agricultural policies through progress reports and accession partnership documents and Turkey strive to harmonize its agricultural policy into the EU’s Common Agricultural Policy. This thesis focuses on Turkey’s changing agricultural policy and it is assessed within the context of public policy analysis. This analysis which is carried out within the framework of process analysis, an important model in public policy studies, initially deals with EU’s political demands and eventually tries to examine how Turkey reacted to these demands in terms of implementation

Kaynakça

2007/14 Sayılı Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, RGT:16 Şubat 2007, 26436

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu, RGT:08.11.2006, 26340

F.Aylan ARI, “Türkiye’de Tarımın Ekonomideki Yeri ve Güncel Sorunlar”, Çalışma ve Toplum Dergisi, s.9, s.61-81, 2006

Mehtap ATAKAN, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AT ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara, 1998.

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği Tarım Politikası “Avrupa’da Yenilenme ve Türkiye’ye Etkisi”, Ankara, 2000.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye 2004 İlerleme Raporu.

Avrupa Birliği Komisyonu, 2005 Türkiye İlerleme Raporu.

Avrupa Komisyonu, Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 Tarihli Konsey Kararı.

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2001 Yılı İlerleme Raporu.

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyonun 1998 Düzenli Raporu.

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin Komisyon 1999 Düzenli Raporu.

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyonun 2000 Düzenli Raporu.

İlkay DELLAL, “Ortak Tarım Politikasında Reform, DTÖ ve Türkiye”, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü-Bakış, Sayı: 7, Aralık 2004.

Gökhan GÜNAYDIN, Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye Kırsal ve Tarımsal Politikalar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, 2006.

http://diabk.tarim.gov.tr/OTP_Finansman.mht, (Erişim Tarihi: 20.02.2009)

http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm, (Erişim Tarihi: 20.02.2009)

http://sgb.tarim.gov.tr/Tarim_Politikalari/tarimsal_veri_kitabi/gsmh.htm, (Erişim Tarihi: 20.02.2009)

http://www.frmtr.com/ekonomi-iktisat-isletme/779612-avrupa-birligi-turkiye-tarim- politikalari-iktisat.html, (Erişim Tarihi: 20.02.2009)

http://www.frmtr.com/ekonomi-iktisat-isletme/779612-avrupa-birligi-turkiye-tarim- politikalari-iktisat.html, (Erişim Tarihi: 20.02.2009)

http://www.sekeris.org.tr/yazi_ayrinti.php?yazi_no=537, (Erişim Tarihi: 20.02.2009)

http://www.tarim.gov.tr/arayuz/10/icerik.asp?efl=sanal_kutuphane/sanal_kutuphane.ht m&curdir=%5Csanal_kutuphane&fl=../sanal_kutuphane2/STATIP/statip.htm, (Erişim Tarihi: 20.02.2009)

Rıdvan KARLUK, Avrupa Birliği ve Türkiye, 3. B., Eskişehir, 1995.

Barış ÖVGÜN, Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsü Olgusu, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 2009.

Ali ÖZGÜVEN, Tarım Ekonomisi ve Politikası, Bursa, Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları, 1977.

Haydar ŞENGÜL, “Tarıma Dayalı Sanayi”, “Türkiye’de Tarım”, (Ed: Fahri Yavuz), 2005, s.205-219.

T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2001 Yılı AB Müktesebatının Üstlenmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı.

T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2008 Yılı AB Müktesebatının Üstlenmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı.

T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001- 2005), Ankara, 2000.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, T.C. 2003 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı, Ankara, 2003.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, T.C. 2005 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı, Ankara, 2005.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, T.C. Katılım Öncesi Ekonomik Program 2001, Ankara, 2001.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Temel Tarımsal Göstergeler, Ankara, 2008.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Ankara, 2000.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996- 2000), Ankara, 1995.

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2001 Genel Tarım Sayım Bilgileri, Ankara, 2003.

T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006), Ankara, 2003.

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, AB Ortak Tarım Politikası ve DOHA Round Ticaret Görüşmeleri, Rapor No:18, 2006

Sibel TAN ve İlkay DELLAL, “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası”, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü-Bakış, Sayı:2, Nüsha:1, Mart 2003.

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı (2007-2013), Ankara, 2008

Fahri YAVUZ, “Tarım Politikası, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı”, Türkiye’de Tarım, (Ed:Fahri Yavuz), 2005, s.43-67.