Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin avrupa birliği ülkelerine ihracatında psikolojik mesafenin rolü

Yazar kurumları :
Ufuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmenin ve yoğun rekabetin etkilerinin derinden hissedildiği günümüzde varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler dış pazarlara doğru genişlemekte ve uluslararası faaliyetlere katılımlarını artırmaktadırlar. Bu niyete sahip işletmeler açısından uluslararasılaşma sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinde etkili olan çok sayıdaki etkenden birisi işletme ve faaliyette bulunmak istediği pazar arasındaki dil, din, kültür, eğitim seviyesi, endüstriyel gelişmişlik düzeyi ve politik sistemdeki farklılık gibi faktörlerden oluşan psikolojik mesafedir. Psikolojik mesafe kavramı işletmelerin dış pazarlardaki davranışlarında önemli bir yol gösterici niteliğe sahiptir. Buradan hareketle araştırmada Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatında psikolojik mesafe boyutlarının etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1990-2010 yılları arasında sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinin tamamında Türkiye'nin sürekli olarak ihracatta bulunduğu Avrupa Birliği ülkeleri ihracat rakamlarına göre sıralanmıştır. Bunlardan Hofstede'nin ulusal kültür boyutları ve Freedom House endeksinde yer alan ülkeler araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye ile AB ülkeleri arasında genel olarak eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve kültür açısından farklılıkların artmasının ihracat miktarını artırdığı, politik sistem açısından farklılıkların artmasının ise ihracat miktarını azalttığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As globalisation and intense competition are widespread today, organizations that want to continue their existence, expand towards foreign markets, and raise their participation in international activities. In terms of the organizations that have this approach, it is important to evaluate the process of internationalization and the factors affecting this process One of the factors effective on the organizations' process of internationalization is psychic distance consisting of factors such as difference in language, religion, culture, educational level, industrial development level and political system between the organization and the market. The concept of psychic distance has an important guiding feature organizations' behavior in foreign markets. From this point of wiev, it is aimed to determine the effects of the psychic distance dimensions in Turkey's exportation to EU countries. Accordingly, between 1990 and 2010 European Union Member countries which Turkey always export in industry, agriculture and mining sectors have been listed according to exportation figures. National cultural dimension of Hofstede and countries taking part in Freedom House index are included in the research. According to results, incerasing differences between Turkey and EU countries in terms of education level, industrial development level and culture enhance the export, But increasing differences in terns of political system decrease export.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :