Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Hospitality and Tourism Issues-JOHTI

Yıl 2019 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demografik ve Mesleki Özellikler Açısından Çalışanların Örgütsel Destek Algıları Farklılık Gösterir Mi?

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi
Görüntülenme :
61
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, çalışanların demografik ve mesleki özelliklerine ilişkin örgütsel destek algısının farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesine dönüktür. Araştırmanın evrenini, Antalya’daki beş yıldızlı konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise evreni temsil edecek sayıda ulaşılan işgörenler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, araştırmada 447 anket veri sağlamaya elverişli düzeyde bulunmuş ve analiz edilmiştir. Nicel araştırma veri toplama tekniklerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan örneklem grubunun tanımlayıcı özelliklerinin anlaşılması için tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Çalışanların örgütsel destek algısının demografik ve mesleki özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesine yönelik farklılık testleri (ANOVA ve t-testi) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel destek algısının medeni duruma göre önemsenme, göz ardı edilme durumu ve gururlandırma boyutlarında; yaşa göre göz ardı edilme durumu ve gözden çıkarılma durumu boyutlarında; eğitime göre önemsenme ve gururlandırma boyutlarında anlamlı farklılaştığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Organizational support is an indicator of the relationship between the organization and its employees; and the general beliefs of employees about how the organization rewards employees’ efforts, social and emotional needs, whether in appreciation for the participation of employees and give importance employees’ welfare. In addition, organizational support is an important issue that can be considered as a motivating factor for for employees to be more willing to achieve organizational goals. In this context, the aim of the research is to determine whether perception of organizational support differs according to employees’ demographic and professional characteristics. The research population consists of five-star accommodation enterprises in Antalya. The sample consists of the number of employees to represent the population. In this context, 447 questionnaires were found suitable for providing data and analyzed. Questionnaire technique which is one of data collection techniques in quantitative research was usd. Descriptive statistics were used to determine the descriptive characteristics of the sample group. Differences tests (ANOVA and t-test) also were used to determine whether employees’ perception of organizational support differs according to demographic and Professional characteristics. As a result of the research, perceived organizational support differed according to marital status in dimensions of being considered important, being ignored and making someone proud;  according to age in dimensions of being ignored and being discard; and according to education in dimensions of being considered important and making someone proud. 

Tam metin (Türkçe) :
Tam metin (İngilizce) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :