Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Computer and Education Research

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An analysis of scientific researches in the field of technology-assisted science education between the years 2005-2012

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs University, Education Faculty, Primary Science Education Department1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

This study analyzes the distribution of scientific researches made on technology-assisted science education in Turkey between 2005-2012 by years in terms of type of publication, sample group, research design, data collection tools, the scientific subject used in the content and education material. The study examines the scientific researches made on technology-assisted science education and aims to detect the shortcomings in this field and to guide future researches with the resulting data. The study uses case study design which is a qualitative research design. The universe of the study consists of articles, doctorate and master theses published on technology-assisted science education between the years 2005-2012. For this purpose, articles published in refereed journals reviewed from Ulakbim (Turkish National Academic Network and Information Center) Social Sciences Data Base and master and doctorate theses published by Council of Higher Education Thesis Search Center were included in the research. As for data collection method, documentary analysis was used. For the analysis of data, content analysis was used and the results were presented in percentages and frequency values. As a result of the research, it was found out that majority of the researches on technology-assisted science education were published in the form of master thesis; the subjects studied most were “Systems in our Body” for biology, “structure and properties of matter” for chemistry, “Light and Sound” for physics and the biggest sample groups were in researches which were conducted on secondary school students. While the researches were generally similar in terms of research design and data collection tools, they were different in terms of the technology-assisted education materials they used. Thus, it is important for future researches on technology-assisted science education to be designed by taking different sample groups and different subjects into consideration for a qualified science education.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada, Türkiye’de 2005 - 2012 yılları arasında teknoloji destekli fen eğitimi alanında yapılmış olan bilimsel araştırmalar yayın türü, örneklem grubu, araştırma deseni, veri toplama araçları, içerikte kullanılan fen konusu ve eğitim materyali açısından yıllara göre dağılımı belirlenmiştir. Çalışmada, teknoloji destekli fen eğitimi alanında gerçekleştirilmiş olan bilimsel araştırmalar incelenip, bu alandaki eksiklikler belirlenerek elde edilen sonuçların daha sonra gerçekleştirilecek olan araştırmalara yol göstermesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, teknoloji destekli fen eğitimi alanın da 2005-2012 yılları arasında yayınlanmış olan makaleler, doktora ve yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. Bu amaçla, Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, Ulusal Yüksek Öğretim Kurumu Tez Tarama Merkezi tarafından yayınlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılarak, elde edilen sonuçlar yüzde ve frekans değerleri olarak yansıtılmıştır. Araştırma sonucunda, teknoloji destekli fen eğitimi alanında araştırmaların en fazla yüksek lisan tezi olarak yayınlandığı, özellikle biyoloji konularından “Vücudumuzdaki Sistemler”, kimya konularından “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”, fizik konularından ise “Işık ve Ses” konularında ağırlıklı olarak çalışmaların gerçekleştirildiği ve en fazla örneklemi ortaokul öğrencileri olan çalışmaların yürütüldüğü saptanmıştır. Genel olarak çalışmalar araştırma deseni ve veri toplama araçları açısından benzerlik gösterirken, kullandıkları teknoloji destekli öğretim materyali açısından farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle bundan sonraki teknoloji destekli fen eğitimi alanında gerçekleştirilecek olan araştırmaların farklı örneklem grupları ve fen konuları göz önüne alınarak tasarlanması, nitelikli fen eğitimi gerçekleştirilebilmesi açısından için önem taşımaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :