GEÇİCİ (EPHEMERAL) TAKIMLARDA AMACIN AÇIKLIĞI, HIZLI BİLGİ YA YILIMI VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Öz Özet: Geçici rakımlar olağan dışı problemler karşısında informal birşekilde oluşan takımlardır. Bu şekliyle işletmelerde resmi olarak kurulantakımlardan ayrılmaktadır. Bu çalışmada geçici takımlarda takım performansıüzerinde amaç açıklığı ve hızlı bilgi yayılımının etkisi test edilmiştir. Bu etkileritest etme amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Korelasyonanalizi bulgularına göre amaç açıklığı, hızlı bilgi yayılırm ve takım performansıarasında pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizinde ise amaçaçıklığı ve hızlı bilgi yayılımının birlikte takım performansı üzerine olan etkisitest edilmiştir, iki değişkeninde takım performansım olumlu yönde etkilediğifakat hızlı bilgi yayılımının performans üzerine olan etkisinin amaç açıklığındandaha güçlü olduğu ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler: Takım, Geçici Takımlar, Takım Performansı Abstract: Ephemeral teams are the teams that emerge informally duringemergency states. Thereby they are different from formal teams. In this study,the affect of goal clarity and rapid knowledge dissemination on teamperformance in ephemeral teams is tested. To test these affects, correlation andregression analysis are used. According to correlation analysis, there exists apositive relationship between goal clarity, rapid knowledge dissemination andteam performance. In the regression analysis, the affect of goal clarity and rapidknowledge dissemination together on team performance is tested. The findingsillustrate that both variables are positively related to team performance. Inaddition to these, the influence (magnitude) of rapid knowledge disseminationon team performance is found to be stronger than the influence of goal clarity.Keywords: Team, Ephemera] Teams, Team Performance