Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of the relation level of relational capital and structural capital on the intellectual capital level and firm’s financial and nonfinacıal performance

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Firat University School of Social Sciences1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Intellectualcapital is a newandadvancedmanagamentapproachthatdefinestheprovisions of beingahead in competitionandaccommodatingwithadvancing market conditions. It has beendevelopedtomakeupthedeficiencies of presentmanagementunderstandingandpresentcapitalapproach of intellectualcapital in businessmanagement. Variousmodelsrelatedtointellectualcapitalhavebeen put forward on thebasis of elements of intellectualcapitalandbusiness. Yet, methodologiesformeasuringintellectualcapital on thebasis of firmhavebeenincreasedgradually. Althoughtheimportance of intellectualcapital has beenrealised in historicalevolutionprocess, theconcept has not gained a place in literatureandthere is not an adequatestudy in whichtheinteractionbetweenintellectualcapitalanditscomponents has beenpropounded at allpoints. At leastthere is not a commonexpressionaboutthissubject in literature. Forthisreason, a wellanalysis of theinteraction of intellectualcapitalwithitssubcomponents, structuralcapitalandotherbusinesscomponentswillsubstantiallycontributetotheliterature. Inaddition, it willalso be a significantsourceforfutureresearches. Therefore, thepurpose in thisstudywasexaminingtheeffects of relationalandstructuralcapitalwhicharesubcomponents of intellectualcapital on therelationshipwithintellectualcapitaland on businessfirm'sfinancialandnonfinancialperformance. Structuralequationmodeling (SEM) andintellectualcapitalmodelinghavebeentested. Inthe model that has beenused, assessmentsforstructuralcapital, relationalcapitalandintellectualcapital on thebasis of itsstructuralcapitalhavebeencarriedoutandtheeffects of theintellectualcapital on thefinancialandnonfinancialperformancehavebeenexamined. Organizationculture, corporateimageandidentity, trademark, informationtehnologies, Researchand Development andinnovativeness, intellectualproperty, managementphilosophyandprocessfactorshavebeendiscussedwithinthecontext of structuralcapital. Inadditiontothis, customerrelations, supplierrelations, web associatesrelations, investor/associaterelationsandpublicrelationshavebeenconsideredwithinthecontext of relationalcapital. Whenthe model fitting of structuralcapitalexamplewereexamined, p- valuerelatedto X2value is significant (p<0,05) but as it isX2/sd<5, model fitting is appropriateand it has beenseenthatother fit indices (RMSEA=0,05; SRMR=0,03; NNFI=0,96; CFI=0,96; GFI=0,93; AGFI=0,91)has supported model fitting.

Özet İngilizce :

Entelektüel sermaye, gelişen piyasa koşullarına uyum sağlamanın ve rekabette öne geçmenin koşullarını tanımlayan yeni ve ileri yönetim yaklaşımıdır. Entelektüel sermayenin işletme yönetiminde mevcut sermaye yaklaşımının ve mevcut yönetimi anlayışının eksiklerini tamamlamak üzere geliştirilmiştir. Entelektüel sermayeyle ilgili işletme bazında ve entelektüel sermayenin unsurları bazında çeşitli modeller ortaya konmuştur ancak entelektüel sermayenin firma bazında ölçülmesine yönelik metodolojiler giderek artmaktadır. Her ne kadar tarihsel evrim sürecinde entelektüel sermayenin önemi fark edilmiş olsa da, kavram literatürde yerini tam olarak almamış olup, entelektüel sermayenin alt bileşenleri ile arasındaki etkileşimin tüm yönleri ile ortaya konduğu yeterli çalışma mevcut değildir. En azından bu konuda literatürde bir söylem birlikteliği yoktur. Bu nedenle entelektüel sermayenin gerek alt bileşenleri ile, gerekse yapısal sermaye ve diğer işletme bileşenleri ile arasındaki etkileşimin iyi bir şekilde analiz edilmesi literatüre ciddi katkılar sağlayacak, bunun yanında ileriki araştırmalara da ciddi kaynak teşkil edecektir. Bu nedenle çalışmada, entelektüel sermayenin alt bileşenlerinden ilişkisel ve yapısal sermayenin entelektüel sermaye ile ilişkisine ve işletmenin finansal ve finansal olmayan performansına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yapısal eşitlik modeli (YEM – SEM) ile entelektüel sermaye modeli test edilmiştir. Kullanılan modelde yapısal sermaye, ilişkisel sermaye ve yapısal sermayesi üzerinden entelektüel sermaye değerlendirmeleri yapılarak, entelektüel sermayenin finansal ve finansal olmayan performans üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapısal sermaye bağlamında örgüt kültürü; kurum imajı ve kimliği; marka; bilgi teknolojileri; Ar-Ge ve yenilikçilik; entelektüel mülkiyet; yönetim felsefesi ve süreç (proses) faktörleri ele alınmıştır. İlişkisel sermaye bağlamında ise müşteri ilişkileri; tedarikçi ilişkileri; ağ ortakları ilişkileri; yatırımcı/ortak ilişkileri ve kamu ilişkileri değerlendirilmiştir. Yapısal Sermaye ölçeğinin model uyumu incelendiğinde X2 değerine ilişkin p değerinin anlamlı olduğu (p<0,05) ancak X2/sd<5 olduğundan model uyumunun uygun olduğu, diğer uyum indekslerinin de (RMSEA=0,05; SRMR=0,03; NNFI=0,96; CFI=0,96; GFI=0,93; AGFI=0,91) model uyumunu desteklediği görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :