0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması

Araştırma, 0-6 yaş grubu çocuğu olanannelerin ev kazalarına yönelik aldıkları güvenlikönlemlerini belirlemek amacıyla planlanmış,tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. ÇalışmaManisa’da bulunan 7 No’lu Sağlık Ocağına herhangi bir nedenle başvuran, 0-6 yaş grubuçocuğu olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden200 çocuğun annesi ile yürütülmüştür. Verilerintoplanmasında 20 soruluk sosyo-demografikbilgi formu ve “0-6 Yaş Grubu Çocuğu OlanAnnelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik ÖnlemleriniTanılama Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadaçocukların % 15.5’inin her hangi bir ev kazasıgeçirdiği, ev kazası geçiren çocukların%62.2’sinin erkek olduğu ve en sık geçirilen evkazasının %48.3 ile düşmeler olduğu saptanmıştır.Annelerin ölçekten aldıkları puan ortalaması76.92+12.45’dir. Yapılan analizlerde;annenin yaşının 27’den büyük, ailedeki çocuksayısının 3 ve üzerinde, çocuğun 17 aydanbüyük olması ve çocuğun ev kazası geçirmişolması durumunda annelerin ölçek puan ortalamasıdaha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuçolarak; annelerin ev kazalarını önlemeye yönelikalınacak güvenlik önlemleri konusunda yetersizoldukları saptanmıştır. Konu ile ilgili kapsamlıeğitim programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasınagereksinim bulunduğu düşünülmektedir.

To Identify Safety Measures Of Mothers of Children Aged Between 0 and 6 Years Against Home Accidents

The purpose of this study was to identify safetymeasures of mothers of children aged between 0an 6 years against home accidents. This descriptivestudy was conducted among 200 mothers ofchildren aged between 0 an 6 years who attendedto 7th Primary Healthcare Unit in Manisa. Data wereobtained by applying a 20 item scio demographicquestionnaire and “Scale for Mother’s Identificationof Safety Measures Against Home Accidents forChildren of 0-6 Years Age Group”. In this study ithas seen that 15.5 % of children suffered at leastone accident at home, 62.2 % of children were boysand 48.3 % of the home accidents were falls. Themean score of the scale of the mothers’ was76.92+12.45. In data analysis it has found that themean score of scale of mother’s is higher (p<0.05)if mothers’ age is over than 27 years, the number ofchild is 3 or more than 3 in family, child’s age is overthan 17 months and child had previous homeaccident. As a conclusion it has determined thatmothers are insufficient about to prevent safetymeasure against home accidents. There is a needto develope and apply comprehensive educationprograms.

___

Altundağ S, Öztürk MC (2005). Annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemleri alma konusundaki tutum- ların saptanması, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kon- gresi Bildiri Özetleri, 22-24 Eylül 2005, İzmir, s: 270.

Altundağ S., Öztürk MC (2004). Ev kazaları nedeniyle hastaneye gelen 3-6 yaş grubu çocuklardaki kaza türleri ve bunu etkileyen etmenler, Çocuk Formu, 60- 64.

Anarat A, Altıntaş G, Galı AE, Evliyaoğlu N, Koçak R (1993) Çukurova Bölgesindeki çocukluk çağı kazaları: Epidemiyolojik yaklaşım, Çukurova Üniver- sitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1: 59-65.

Aşırdizer M, Yavuz MS, Albek E, Cantürk G (2005). Infant end adolescent deaths in İstanbul due to home ac- cidents, The Turkish Journal of Pediatrics, 47; 141- 9.

Balıbey M (2001) Kırsal, Yarı Kentsel ve Kentsel Yerleşim Yerlerinde Çocukluk Çağı Ev Kazaları ve Kazalara Yol Açan Etmenler, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yayın- lanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara.

Bertan M, Güler Ç (1995) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara.

Coniglio MA, Bonaccorso A, Scillieri R, Giammanco G, Pignato S (2005). Domestic injuries in chilhood. Re- sults of a survey carried out in a Scilian area, Ann Ig., 17(3):261-7.

Çınar N., Görak G (2003). “0-6 Yaş Çocuklarda Annenin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçeği”nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Çocuk Formu, 6 (1): 22-7.

Del Ciampo LA, Ricco RG, De Almeida CA, Mucillo G (2001). Incidence of childhood accidents deter- mined in a study based on homöe surveys, Ann Trop Paediatr, 21(3): 239-43.

Dirican R, Bilgel N (1993). Kazalar ve Önemi, Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği), II.Baskı, Uludağ Üniver- sitesi Basımevi, Bursa.

Gallegher SS, Hunter P, Guyer B (1995). A home injury prevention program for children, Pediatric Clinics of North America, 32(1):95-112.

Hijar-Medina MC, Tapia-Yanes R, Lopez-Lopez MV, Lozano-Ascencio R (1995). Mother’s work and severity of accidental injuries in children, Salud Pub- lica Mex., 37(3): 197-204.

Horwitz SM, Morgenstern H, Dipietro L, Morrison CL (1988). Determinants of pediatric injuries, Am J Dis Child, 142(6):605-11.

Koştu M (2005). 0-6 Yaş grubunda çocuğu olan an- nelerin ev kazalarından çocuklarını korumaya yöne- lik aldıkları güvenlik önlemlerinin belirlenmesi, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri, 22-24 Eylül 2005, İzmir, s: 282.

Kramer MS (1996). Does home visiting prevent child- hood injury? A systematic review of randomised controlled trials, BMJ Jan 6;312 (7022): 29-33.

Özcebe H (2005). Çocuk ve kazalar, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül 2005, İzmir, s:154-9.

Rodriguez JG, Brown ST (1990). Childhood injuries in the united states: A priority issue, Am J Dis Child, Jun;144(6): 625-6.

Thein MM, Lee BW, Bun PY (2005). Knowledge, attitude and practices of chilhodd injuries and their preven- tion by primary caregivers in Singapore, Singapore Med J, 46(3): 122-6.

Turan T, Ceylan SS (2005). 0-6 Yaş grubu çocukları olan annelerin ev kazalarına yönelik aldıkları güvenlik ön- lemlerinin ev kazaları sıklığı üzerine etkisi, 3. Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.

Ulukol B (2004). Ev Kazaları, Çocuk Acil Tıp Kitabı ( Ed: Karaböcüoğlu M., Uzel N., Ylmaz L.) , Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Istanbul, s: 283-394.

Ulukol B., Şimşek F., Usubütün S., Gülnar S (2005). 0-6 Yaş grubu çocukların ev kazalarından korun- masında anne eğitiminin etkinliği, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri, 22-14 Eylül 2005, İzmir, s:255.

Usubütün S, Karaoğlu L, Korkmaz Y, Güneş G (2005). Malatya il merkezinde yaşayan 0-5 yaş arası çocuk- larda ev kazası sıklığı ve etkileyen faktörler, 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Bildiri Özet Kitabı, 28 Eylül-01 Ekim 2005, Ankara, s:65.

___

Bibtex @ { spcd227323, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2007}, volume = {12}, pages = { - }, doi = {10.21560/spcd.62817}, title = {0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması}, key = {cite}, author = {Özmen, Yrd. Doç. Dr. Dilek and Ergi̇n, Yrd. Doç. Dr. Dilek and Şen, Öğr. Gör. Nesrin and Çakmakçı Çeti̇nkaya, Arş. Gör. Aynur} }
APA Özmen, Y , Ergi̇n, Y , Şen, Ö , Çakmakçı Çeti̇nkaya, A . (2007). 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 12 (12) , .
MLA Özmen, Y , Ergi̇n, Y , Şen, Ö , Çakmakçı Çeti̇nkaya, A . "0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 12 (2007 ): <
Chicago Özmen, Y , Ergi̇n, Y , Şen, Ö , Çakmakçı Çeti̇nkaya, A . "0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 12 (2007 ):
RIS TY - JOUR T1 - 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması AU - Yrd. Doç. Dr. Dilek Özmen , Yrd. Doç. Dr. Dilek Ergi̇n , Öğr. Gör. Nesrin Şen , Arş. Gör. Aynur Çakmakçı Çeti̇nkaya Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 12 IS - 12 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması %A Yrd. Doç. Dr. Dilek Özmen , Yrd. Doç. Dr. Dilek Ergi̇n , Öğr. Gör. Nesrin Şen , Arş. Gör. Aynur Çakmakçı Çeti̇nkaya %T 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması %D 2007 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 12 %N 12 %R %U
ISNAD Özmen, Yrd. Doç. Dr. Dilek , Ergi̇n, Yrd. Doç. Dr. Dilek , Şen, Öğr. Gör. Nesrin , Çakmakçı Çeti̇nkaya, Arş. Gör. Aynur . "0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 12 / 12 (Mart 2007): - .
AMA Özmen Y , Ergi̇n Y , Şen Ö , Çakmakçı Çeti̇nkaya A . 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2007; 12(12): -.
Vancouver Özmen Y , Ergi̇n Y , Şen Ö , Çakmakçı Çeti̇nkaya A . 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2007; 12(12): -.