HÜRRİYET MEYDANI: BİR KENTSEL MEKANIN YENİLİK VE DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ

Öz Hürriyet Meydanı Türkiye Cumhuriyeti’nin erken döneminde başkent Ankara’nın cumhuriyet ideolojisini ve ulusal ideallerini yansıtan prestijli kent mekanı olmuştur. Meydanın yeni bir mekansal ve sosyal deneyim yaratma durumu yeni kurulan devletin, yeni başkentinin kimliği ile özdeşleşmiştir. Ancak kentin zaman içinde değişen sosyal ve mekansal yapısı ile birlikte meydanın kimliği de değişmiştir. Çalışmanın özünü meydanın dönüşüm sürecini sosyal ve tarihsel perspektiflerden ele alan belgesel öykü oluşturmaktır. Öyküye esas olan kanıtlar, tarihi belgelerden, meydanın zaman-mekan kurgularını anlatan yazılardan, makalelerden, resimlerden, günlük yaşama ait anılardan okunarak bulunmuştur.

Kaynakça

Calvino, I., Görünmez Kentler, Işıl Saatçıoğlu (çev.), Remzi Kitabevi, İstanbul, s:88-89, 1990.

Kılıçbay, M. A., Şehirler ve Kentler, Gece Yayınları, Ankara, s:29, 1993

Calvino, I., Görünmez Kentler, Işıl Saatçıoğlu (çev.), Remzi Kitabevi, İstanbul, s:89, 1990.

Atay, Falih Rıfkı (1935) “Ankara’mızın Yıldönümü”, Ulus Gazetesi, s:1, 12.11.1935.

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, M.Özel, (der.) Ankara, s:108, 1992.

Liebrecht, B. H. “1937 Türkiye’si”, Ulus Gazetesi, s.1,4, 25.08.1937.

Uludağ, Z., “The Social Construction of Meaning in Landscape Architecture: A Case Study of Gençlik Parkı in Ankara.” Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Ankara, 1998.

8-Zukin, S., The Cultures of Cities, Blackwell Publishers, Massachusetts, s:74, 1997.

Prof. Dr. Yalçın Memluk sözlü görüşme, A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi, Ankara, 25 Mayıs 2005.

Çağlar, N., 1923-1943 Yılları Arasında Ankara’da Var Olan Bazı Açık ve Yeşil Alanların Bugünkü Durumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara, 1986.

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 19 Ekim 1984 tarihli, IP 686, R.4156/84 (1163/24) sayılı ve Türkiye Kızılay Derneği’nin Sosyal ve Rant Tesisleri konulu yazısı.

Harvey, D., “On Architects, Bees, and Possible Urban Worlds.” Anywise, Davidson, C.C. (der). The MIT Press, London, s:216-227, 1996.

Crowe, N., Nature and the Idea of a Man-made World, The MIT Press, London, s:74, 1995.