BİR KARŞIT-BİLİM TEZİ OLARAK DİLSEL GÖRELİLİK: WİTTGENSTEİN, KUHN, RORTY, FEYERABEND

Bu çalışmada 19. yüzyıldan bu yana modern insanın başat entelektüel uğraşı olarak görülen bilim, bir karşıt-bilim tezi olarak dilsel görelilik bağlamında incelenecektir. Özellikle Wittgenstein, Kuhn, Feyerabend ve Rorty’nin yaklaşımları çerçevesinde bilimin bir “dil oyunu” ya da tikel bir “gelenek” olarak konumu ve postmodern durum içerisinde olanağı sorgulanacaktır. Bu düşünürler bilimin gerçekliğin bilgisini elde eden tek yol olmadığını ya da bilimin dünyayı yansıtan biricik hakikat olmadığını öne sürerler. Bu durumda bilim ayrıcalıklı konumunu yitirir. Bu çalışma, dilsel görelilik tezi bağlamında bilimin alabileceği konumu sorgulamayı amaçlamaktadır

Linguistic Relativity as an Anti-Science Thesis: Wittgenstein, Kuhn, Rorty, Feyerabend

In this paper, science which was seen as the principal intellectual act of modern man since the 19th century will be investigated in the context of linguistic relativity as an anti-science thesis. Specially, the possibility of science as a language-game or a particular tradition in the postmodern condition will be questionized within the framework of Wittgenstein, Kuhn, Feyerabend and Rorty. They thought that, science is not the only way to get knowledge about reality or it is not the unique truth which reflects the world. By this argument, science will lost its exclusive status. This study aims to investigate the status of science in the context of linguistic relativity thesis

Kaynakça

Berger, Peter, Luckman, Thomas. Gerçekliğin Sosyal İnşâsı, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2008.

Feyerabend, Paul. Yönteme Karşı, Çev. Ertuğrul Başer, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999.

Feyerabend, Paul. Özgür Bir Toplumda Bilim, Çev. Ahmet Kardam, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999b.

Kuhn, Thomas. “Eleştirmenlerime Cevaplar”, Bilginin Gelişimi & Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi”, Ed. Imre Lakatos, Alan Musgrave, Çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1992.

Kuhn, Thomas. Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, Alan Yayınları, İstanbul, 2000.

Lyotard, J.F. Postmodern Durum, Çev. Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.

Rorty, Richard. The Linguistic Turn: Essays İn Philosophical Method, The University Of Chicago Press, 1992.

Rorty, Richard. Olumsallık, İroni Ve Dayanışma, Çev. Mehmet Küçük – Alev Türker, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1995.

Rorty, Richard. Felsefe Ve Doğanın Aynası, Çev. Funda Günsoy Kaya, Paradigma Yay., İstanbul, 2006.

Rothacker, Erich. Tarihselcilik Sorunu, Çev. Doğan Özlem, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.

Wıttgensteın, Ludwig. Felsefi Soruşturmalar, Çev. Deniz Kanıt, Küyerel Yayınları, İstanbul, 1998.

Wıttgensteın, Ludwig. Kesinlik Üstüne + Kültür Ve Değer, Çev. Doğan Şahiner, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.