TAĞAR (ST. THEODORE) KİLİSESİ DUVAR RESİMLERİ

Tağar Kilisesi önemli Bizans yerleşim yerlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde Nevşehir İlinin Ürgüp İlçesine bağlı Yeşilöz Köyünde bulunmaktadır. Hakkında yeteri kadar çalışma bulunmayan Tağar Kilisesi çeşitli araştırmacılar tarafından planı ve duvar resimleri temel alınarak tarihlendirilmeye çalışılmıştır. Bu makaledeki amacımız şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaları da göz önünde bulundurarak kiliseyi yeniden tarihlendir- meye çalışmaktır

THE WALL PAINTINGS OF ST. THEODORE (TAGAR) CHURCH

Tağar church is in Ürgüp-Yeşilöz Village. There is no enough publication about Tağar Church but some researchers tried to date it with it’s plan and wall paintings. Our aim is redate it according to it’s plan, wall paintings and other publications.

Kaynakça

AKYÜREK, Engin, Bizans ta Sanat ve Ritüel, stanbul, 1996. CANVERD , Ay egül, Kapadokya Bölgesi Güzelöz (Mavrucan) ve Ortaköy Mevkiindeki Kiliselerin Duvar Resimlerindeki Sahnelerin konografisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2005.

CARL, Annemarie, Weyl, (ed. KAZHDAN, P. Alexandr ), Apostles , The Oxford Dictionary Of Byzantium, C:I, Newyork-Oxford, 1991, s.140.

CARL, Annemarie, Weyl, (ed. KAZHDAN, P. Alexandr ), Deesis , The Oxford Dictionary Of Byzantium, C:I, Newyork-Oxford, 1991, s.599-600.

CO KUNER, Buket, Göreme K l çlar Kilisesi Duvar Resimlerinin konografisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002.

CÖMERT, Bedrettin, Mitoloji ve konografi, Ankara, 1999.

CUTLER, Anthony, Under The Sign Of Deesis: On The Question Of Repsentativeness n Medieval Art and Literatüre , Dumbarton Oaks Papers, 41, 1987, s.145-154.

ÇORA AN, KARAKAYA, Nilay, stanbul-Heybeliada daki Bizans Dönemine Ait Panagia Kamariotissa Kilisesi , Prof. Dr. Zafer Bayburtluo lu Arma an , Sanat Yaz lar , Kayseri, 2001, s.353-361.

ÇORA AN, Nilay, Antalya n n Demre (Kale) lçesindeki H. Nikolaos Kilisesi Freskolar , (Yay nlanmam Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1998.

ÇORA AN-KARAKAYA, Nilay, Antalya n n Demre (Myra) lçesi ndeki H. Nikolaos Kilisesi nde Yer Alan Deesis Sahnesi , Adalya VI, 2003, s.281- 286.

JERPHANION De Guilleme, Une Nouvelle Province De L Art Byzantin, Les Eglises Rupestres De Cappadoce, C. I-II, Paris, 1936.

JOLIVET-LEVY, Catherine, Lés Eglises Byzantines De Cappadoce, Paris, 1991.

KARAKAYA, Nilay, 2003 Y l , Kayseri Ye ilhisar lçesi, Erdemli Köyü ndeki Kaya Kiliseleri Duvar Resimleri , 22. Ara t rma Sonuçlar Toplant s 2. Cilt, Konya, 2004, s.119-128.

KARAKAYA, Nilay, 2004 Y l , Kayseri Ye ilhisar lçesi, Erdemli Vadisi ndeki Kaya Kiliseleri , 23. Ara t rma Sonuçlar Toplant s 2. Cilt, Antalya, 2005, s.113-124.

KOCH, Guntram, (çev.Ay e Ayd n), Erken H ristiyan Sanat , stanbul, 2007. KOSTOF, Spiro, Caves Of God, Cappadocia and Its Churches, Newyork, 1989.

LAFONTAINE-DOSOGNE, Jacqueline, Iconography Of The Cycle Of The Infancy Of Christ , The Kariye Djami, C:IV, Amerika, 1975, s.197-241.

MARTIN, John, R., The Dead Christ On The Cross In Byzantine Art , Late Classical And Mediaevel Studies n Honor Of Albert Mathias Friend, Jr., (Ed. Kurt Weitzmann),New Jersey, 1955, s.189-196.

MOURIKI, Doula, Stylistic Trends In Monumental Painting Of Greece During The Eleventh And Twelfth Centuries , Dumbarton Oaks Papers, S.34, 1980, s.77-124.

OUSTERHOUT, Robert, The Ecumenical Character Of Byzantine Architecture The View From Cappadocia , National Hellenic Research Foundation Inst tute For Byzantine Research, nternational Symposia 16, Athens, 2005, s.211-222.

ÖTÜKEN, Y ld z, Kapadokya Bölgesindeki Kapal Yunan Haç Kiliselerde Resim Program , Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi 3, Ege Üniversitesi Yay nlar , 1984, s.143-167.

ÖTÜKEN, Y ld z, Ni de nin Eski Andaval Köyü ndeki H. Konstantinos Kilisesinin Freskolar , Prof. Dr. R. O. Ar k a Arma an ,Ankara, 1987, s.125- 145.

RESTLE, Marcell, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, C:I-III., Recklinghausen, 1969.

RODLEY, L., Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia, New York, 1985.

SCHILLER, Gertrud, Iconography Of Christian Art, C.I, Newyork, 1966.

SPEAKE, Jennifer, Annunciation , The Dent Dictionary Of Symbols in Christian Art, London, 1994, s.9-10.

SPEAKE, Jennifer, Deisis , The Dent Dictionary Of Symbols in Christian Art, London, 1994, s.41.

TETERIATNIKOV, Natalia, The Liturgical Planning Of Byzantine Churches in Cappadocia, Roma, 1996.

WALTER, Christopher, Two Notes On The Deesis , Revue Des Etudes Byzantines, C:XXVI, Paris, 1968, s.311-337.

WEITZMAN, Kurt, Byzantine Miniature And Icon Painting n The Eleventh Century , Proceedings Of The XIII th International Congress Of Byzantine Studies, Newyork-Toronto, s.207-224.