Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi Örneği

Turizm sektöründe gelişimin sağlanabilmesi ve rekabetin sürdürülebilmesinde sektörde çalışanlar oldukça önemlidir. Turizm işletmelerinde hizmet kalitesinin ağırlıklı olarak işgörene bağlı olması sektörde çalışanların önemini artırmaktadır. Çünkü turizm işletmelerinde kaliteli hizmet vermek nitelikli personelle mümkündür. İyi eğitim almış ve tecrübeli çalışanlar, işletmeler arasındaki rekabette belirleyici bir öneme sahiptir. Bu nedenle turizm eğitimi, sektöre nitelikli personel kazandırılması açısından oldukça önemlidir. Turizm eğitimi veren bölümlerin dâhil edildiği bu araştırmanın temel amacı, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin eğitim memnuniyetlerini belirlemektir. Araştırma verileri anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin turizm lisans programlarından genel anlamda memnun oldukları anlaşılmaktadır

Identificatıon of Education Satisfaction of Undergraduate Tourism Students: A Case of Nevşehir University

The employees of tourism sector are important in the development of tourism sector, and sustainability of competition. As the service quality of tourism businesses mostly depends on employees, their importance increases. This is because qualified service in tourism businesses is rendered by qualified personnel. Well-educated and experienced employees have a significant place in the competition between businesses. Therefore, tourism education is significant in bringing in qualified personnel to the sector. The main aim of this study which includes tourism departments is to determine the education satisfaction of undergraduate tourism students. The survey data is obtained through questionnaire technique. The obtained data is analyzed by computer software. The research result indicates that the students are generally pleased with their education at undergraduate tourism departments

Kaynakça

Aksu, A.A, ve Köksal, C. D., “Perceptions and Attitudes of Tourism Students in Turkey”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2005, 17 (4/5): 436-447.

Aktaş, A. ve Boyacı, C., “Üniversiteler Kurumunda Lisans Düzeyinde Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Örneği”, III. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası Belediye Yayınları-5. 1992.

Alp, T., “Türkiye`de Turizm Eğitimin Yapısı, Uygulanan Politikalar ve Sonuçları”, Turizm Eğitimi, Ankara, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Yorum Basım Yayın Sanayi Ticaret Şirketi: 47. 1992.

Christou, E., “Hospitality Management Education In Greece: An Exploratory Study”, Tourism Management, 1999, 20(6): 683-691.

Çakır, İ., “Türkiye`de Lisans Düzeyi Turizm Eğitiminde Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu 1.Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Eğirdir1998.

Çatı, K. ve Bilgin, Y., “Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013, 14/1: 23-46.

Demir, Ş.Ş. ve Demir, M., “Turizm lisans öğrencilerinin akademik beklenti-memnuniyet düzeyinin kariyer planlamasına etkisi”, I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik SempozyumuUTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya 2011.

Demirer, H., “Kapadokya Bölgesi Turizm Belgeli Konaklama İşletmeleri Üst ve Orta Düzey Yöneticilerinin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinden Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Kapadokya Toplantıları VII. Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2000, 8-23.

Eren, D., “Örgütsel hizmet odaklılığın işletme performansı üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2007.

GÜZEL, N. G., “Yükseköğretimde Turizm Eğitimi ve Hizmet Kalitesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2006.

Hacıoğlu, N., “Yükseköğretimde Mesleki Turizm Eğitimi Geliştirme Perspektifleri”, Turizm Eğitimi, Ankara, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Yorum Basın Yayın San. Ltd. Şti.: 92, 1992.

Koyuncu, M., “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizm İşletmeleri Yöneticilerinden Beklentileri”, Kapadokya Toplantıları VII. Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2000, 24-35.

Kozak, M. ve Kızılırmak, İ., “Türkiye`de Meslek Yüsekokulu Turizm Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 12 (Bahar Dönemi), 2001, 9-16.

Kuşluvan, S. ve Kuşluvan, Z., “Perceptions And Attitudes Of- Undergraduate Tourism Students Towards Working in The Tourism İndustry in Turkey”, Tourism Management, 2000, 251-269.

Mısırlı, İ., “Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi (Sertifikasyon)”, Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, 2002, 13(1): 39-55.

Sem, J. ve Clements, C., “Tourism and Recreation Management: Strategies for Public Lands”, Parks and Recreation, 1996, 31(9): 92-105.

Sertaç, S., “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri İle Not Ortalamaları Arasındaki İlişki”, Turizm Eğitimi Konferansı- Tebliğler, Ankara 17-19 Kasım 2012, 75:214-226.

Sökmen, A., “Öğrenci Memnuniyetine Yönelik Ankara’daki Bir Meslek Yüksekokulunda Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2011, 3/4: 66-79.

Pelit, E. ve Güçer, E., “Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İsletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeler Üzerine Bir Araştırma”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, 1: 39-163.

İçli, Eti, G., Vural, B.,B., “Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları Çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Memniniyeti Araştırması”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2010, 28(1), ss:335-349.

Tütüncü, Ö., “Yiyecek içecek işletmelerinde müşteri tatmininin ölçülmesi”, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.

Tütüncü, Ö. ve Doğan, Ö.İ., “Müşteri tatmini kapsamında öğrenci memnuniyetinin ölçülmesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, 5 (4), 130-151.

Ünlüönen, K., “Turizm İsletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri Ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, 3: 218-238.

Ünlüönen, K., “Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları)”, Ticaret ve Turizm Eğitim Dergisi, 2004, 1: 108-130.

Üzümcü, T. P. ve Bayraktar, S., “Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yüksek Öğretim Kuruluşlarındaki Eğitimcilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etiksel açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı: 80, 2004.

Waryszak, R.,Z., Student Expectations from Their Cooperative Education Placements in the Hospitality Industry: An Intertational Perspective, Education &Training, 1991, 41(1):33.