Sayı : 62
ORTAOKUL(5-8) ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ BOYUTLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
The Evaluation In Terms Of Various Dimensions of Attitudes Towards Music Lessons of Middle School (5-8) Students ( Kars Sample)
Sıtkı AKARSU

8 6

Müzik dersi, ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda hem gelişim dönemlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından hem de kalıtımsal olarak taşınan bazı yeteneklerin fark edilerek bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olma ve beğeni eğitimini kazandırması bakımından önemli bir derstir. Müzik dersinin yer aldığı sınıflardaki programlar düzenlenirken, gelişim dönemlerine göre bir müfredat hazırlanır. Gerek teorik bölüm ve gerekse uygulama bölümü, buna göre düzenlenir. Bu çalışma Kars ili, merkezde bulunan ortaokul(5-8) öğrencilerinin, cinsiyet ile bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlar açısından müzik dersine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. İl merkezinde bulunan iki ortaokul tesadüfi örnekleme ile belirlenmiş; bu ortaokullardaki toplam 173 öğrenciden, tutum ölçekleri vasıtasıyla veriler toplanmıştır. Tutum ölçekleri ile ortaokul öğrencilerinin müzik dersine karşı olan tutumlarının hangi yönde gelişme gösterdiği, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan farklılıkları ile cinsiyete göre müzik dersine ilişkin tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.
Music lessons are primary and an important lesson in terms of the schools at upper secondary level, both in terms of continuing a healthy way of both development period it was recognized that some ability to move as hereditary helping to realize itself on the individual and gain the education of appreciation. A curriculum is prepared according to developmental periods while the classes in the classes where the music lesson is held are being organized, It is organized accordingly both the theoretical part and the application part. This work it is made to determine attitudes towards music lessons of middle school (5-8) students in the center Kars in terms of gender and cognitive, emotional and kinesthetic dimensions. Two middle school set in the city center with random sampling; data were collected by attitude scales from total 173 students in this middle school. With attitude scales tried to be determined which development has shown of attitudes towards music lessons of middle school students and differences in perspective cognitive, affective, and devicative with attitudes towards music lesson by sex.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Tutum, Bilişsel, Duyuşsal, Devinişsel.
Anahtar Kelimeler: Music Education , Attitude, Cognitive, Affective, Devicative.

Kaynakça

Sıtkı AKARSU