Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 32 Sayfalar 148 - 167 2016-12-01
IDENTIFICATION OF FACTORS AFFECTING THE AUTOMOBILE INSURANCE CHOICE: APPLICATION TO CELAL BAYAR UNIVERSITY STAFF
KASKO SİGORTA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE UYGULAMA
Ece DEMİRAY EROL,Dilek ALMA
16 261

Demographic, psychological, economic and socio-cultural characteristics are important both in terms of affecting the behaviour of customer’s purchasing or not, and from the aspect of the determination of characteristics of products to be produced by insurer in the determination of customer behaviour in automobile insurance. The aim of this study to obtain the result of, which is thought, that the better understanding of thoughts of automobile insurance recipients on automobile insurance and identifying factors influencing automobile insurance preferences provide benefit to the companies which both aimed to increase number of customers and new entrants. At the first part of this study which is designed as three part, the general information about insurance, automobile insurance and behaviours of consumers was given, at the second part, factors affecting the purchase of automobile insurance was focused on . At the last part, data of survey result which was obtained from the staff of Celal Bayar University who works at the center of city was processed at SPSS 15. While the expression ‘securing your automobile’ is placed at first as the answer of participants to the question of ‘to what extend factors at below have been effective when purchasing automobile insurance?’, the expression of ‘high level of policies price’ which has the highest value is placed at first to the question of participants of ‘to what extend factors at below have been effective for not making automobile insurance or cancelling?’. According to analysis result, the variable of previous accident resulting in material damage (PARMS) which has highest odds has been affected the possibility of purchasing automobile insurance 40 times more than not purchasing automobile insurance.
Kasko sigortacılığında müşteri davranışlarının belirlenmesinde demografik, psikolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel özellikler hem müşterinin satın alma ya da almama davranışını etkilemesi bakımından hem de sigortacının üreteceği ürüne ait özelliklerin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kasko alıcılarının kasko sigortası hakkındaki düşüncelerini daha iyi anlamak ve kasko sigortası tercihinde etkili olan faktörleri belirleyerek hem müşteri sayısını artırmaya çalışan hem de kasko sigorta sektörüne yeni giren sigorta şirketlerine fayda sağlayacağı düşünülen sonuçlar elde etmektir. Üç bölüm olarak hazırlanan bu çalışmanın ilk bölümünde sigortacılık, kasko sigortacılığı ve tüketici davranışları hakkında genel bilgi verilmiş, ikinci bölümünde kasko sigortası satın alımına etki eden faktörler üzerinde durulmuştur. Son bölümünde de Celal Bayar Üniversitesi il merkezindeki personeline uygulanan anket sonucu elde edilen veriler SPSS 15 programında işlenmiştir. Katılımcılara sorulan ‘araç kasko poliçesi satın alırken aşağıdaki faktörlerden hangileri ne derece etkili olmuştur?’ sorusuna cevap olarak ilk ‘aracınızı güvence altına almak’ ifadesi yer alırken, katılımcıların ‘araç kasko poliçesi yaptırmamada veya iptal ettirmede aşağıdaki faktörlerden hangileri ne derece etkili olmuştur?’ sorusuna en yüksek değere sahip olan ‘poliçe fiyatlarının yüksek olması’ ifadesi yer almıştır. Analiz sonucuna göre en yüksek odds değerlerine sahip olan daha önce maddi hasarlı kaza geçirme (DÖMHK) değişkeni, kasko satın alma olasılığını kasko satın almama olasılığına göre 40 kat daha fazla etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Ece DEMİRAY EROL
Dilek ALMA