KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çalışmada hem BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde hem de BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksinde bulunan şirketlerin 2018 yılında kurumsal yönetim notlarını halka duyurması sonrası hisse senetlerin anormal bir getiriye sahip olup olmadıkları Kümülatif Anormal Getiri (Cumulative Abnormal Return) yöntemi ile araştırılmıştır. Olay çalışması (Case Study) yönteminden yararlanılan çalışmada yönetim notunun açıklanması olay günü (t0), olay gününden eşit uzaklıkta olan ve olay günü ile birlikte toplam 11 (t-5, t0, t+5) ve 6 (t0, t+5) günlük 2 olay penceresi seçilmiştir. Seçilen olay pencereleri için kümülatif anormal getirinin elde edildiği tespit edilmiştir. Olay gününden sonra hisse senedi değerleri daha stabil durumdadır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu açıklanmasından sonra gerek anormal getirinin elde edilmesi gerekse hisse senedi değerlerinin daha stabil durumda olması piyasanın yarı formda etkin olduğunu göstermektedir.

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE RATING AND RETURN OF THE STOCKS: AN INVESTIGATION ON COMPANIES OF BIST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

This paper, by using Cumulative Abnormal Returns method, investigates that whether the stocks have abnormal returns after the announcement of the corporate governance ratings of the companies in both BIST Corporate Governance Index and BIST Real Estate Investment Trust Index to the public in 2018, Event study method was used. Announcement of the corporate governance ratings is determined as event day (t0). Two event windows were selected, five days before and after the event day (t-5, t0, t+5), and five days following the event day (t0, t+5). It was determined that cumulative abnormal return was obtained for selected event windows. The stock prices are also more stable after the event day. After the Announcement of the corporate governance ratings, both abnormal returns stability of stock values indicates that the market is semi-strong form efficient.

Kaynakça

Aksu, M. ve Aytekin, S. (2015). Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu İle Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) Üzerine Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(13), 201–219

Bayraktar, A. (2012). Etkin Piyasalar Hipotezi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 37–47.

Çelik, S. (2014). Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Hisse Senedi Likiditesi: Borsa İstanbul Örneği. Bankacılar Dergisi, 90, 68–82.

Çelik, T. T. ve Taş, O. (2007). Etkin Piyasa Hipotezi ve Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları. İTÜ Dergisi/B: Sosyal Bilimler, 4(2), 11–22.

Esendemirli Saygılı, E. ve Acar, E. (2016). Finansal Performans ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi 2013-2014 Yılları Karşılaştırması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, S. 625-671.

Genç, E., Karakoç, M. ve Tayyar, N. (2016). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performanslarının Ölçümü ve Kurumsal Derecelendirme Notları İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1327–1338.

Güngör, B. ve Güney, G. (2019). Kurumsal Yönetim Performansının Hisse Senedi Getirileri İle İlişkisi: Türkiye Örneği, 23(1), 37–66.

Heale, R. ve Twycross, A. (2018). What Is A Case Study? Evidence-Based Nursing, 21(1), 7–8.

Ikram, F. ve Nugroho, A. B. (2014). Cumulative Average Abnormal Return And Semistrong Form Efficiency Testing in Indonesian Equity Market Over Restructuring Issue. International Journal Of Management And Sustainability, 3(9), 552–566.

Kandır, S. Y. (2013). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Bankacılar Dergisi, 2013(85), 21–31.

Krivin, D., Patton, R., Rose, E. ve Tabak, D. (2003). Determination Of The Appropriate Event Window Length In Individual Stock Event Studies. SSRN Electronic Journal.

Ma, J., Pagán, J. ve Chu, Y. (2009). Abnormal Returns To Mergers And Acquisitions In Ten Asian Stock Markets. International Journal Of Business, 14(3), 235.

Putri, W. C. (2019). The Effect Of Good Corporte Governance, Firm Size And Financial Leverage On Income Smooting And Its Implication On Stock Return. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Bussines Vol. 2, 2(1), 91–100.

Sakarya, Ş. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması (Event Study) Yöntemi İle Analizi. ZKU Journal Of Social Sciences, 13(13), 147–162.

Sakarya, Ş. ve Aksu, M. (2016). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Topsis ve Moora Yöntemleri İle Bir Uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36–1).

Uçan, O. (2019). Döviz Kuru Belirleme Modelleri, Ekonometrik Zaman Serisi Uygulamaları (1. Bs.). İstanbul: Hiper Yayın.

Wardhana, R., Tjahjadi, B. ve Permatasari, Y. (2017). The Mediating Role Of Growth Opportunity In Good Corporate Governance-Stock Return Relationship. Investment Management And Financial Innovations, 14(3), 313–321.

Yenice, S. Ve Dölen, T. (2013). İMKB’de İşlem Gören Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun Firma Değeri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19).

Yin, R. K. (1981). The Case Study Crisis: Some Answers. Administrative Science Quarterly, 26(1), 58.

Zeren, F., Kara, H. ve Arı, A. (2013). Piyasa Etkinliği Hipotezi: İMKB İçin Ampirik Bir Analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (36).

www.kap.org.tr

www.investing.com