Adem PALABIYIK
Edebiyat, Hegemonya Ve Siyasal İşlevsellik
Edebiyat ve siyaset arasındaki ilişki, hiyerarşik güçlerin kendilerini var ettikleri zamandan itibaren toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Kendisine dünyevi hayat içerisinde yer bulmaya çalışan edebiyatçı, bireysel kimlik ile ilgili bazı dünyevi emelleri gerçekleştirmek için, sözü edilen bu hiyerarşik güçlerin egemenliği altına yerleşmeye başlamıştır. Bu, yeni oluşan dünya düzeni içinde meydana gelen bir olgu değil, aksine kadim dönemlerden beri var olagelen durumdur. Bu çalışmada edebiyat ile ilgilenen ve tüm bu ilgileri dâhilinde belirli bir güç elde eden edebiyatçıların/sanatçıların, zaman içersinde bir entelektüel haline gelip, bu entelektüelliklerini, siyasi arena sayesinde, nasıl daha ileri götürebilecekleri ve bu hali nasıl devam ettirebilecekleri üzerinde durulmuş ve edebiyatçının/sanatçının kazandığı bu siyasal işlevselliğin, onun siyasal dünyaya girmeden önceki halinden tamamen farklı bir yapı arz ettiği ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Siyaset, Siyasal İşlevsellik, Entelektüel, Gerçeklik, Yazar, Toplumsal Yapı, İdeoloji, Etik, Edebi Eser
Edebiyat, Hegemonya Ve Siyasal İşlevsellik
Relation of between literary and policy are being unescapable a element of social life from hierarchic powers is being by themself era. Litearer tries a position by himself in a wordly life, to real by the individual identity some wordly ambitions, in that mention to substitude for under domination of that hierachic powers are being them. In that new is being world order, to come into existence non a fact but from ancient era have existed a position. İn this paper, aimed, those interest in by literary and so arts and literarers in interior whole that interest obtained a certain power, whose in a that time is exists is a entellectual. And so, they are improved in their interests in a policy arena. That policy power, literarers and arts are obtained, that position from different to former obviously.
Anahtar Kelimeler: Literary, Policy, Political Functionality, Entellectual, Reality/Truth, Author/Writer, Social Structure, İdeology, Ethic, Literary Work

Kaynakça

AKKAŞ, H. H. (2004), Muhafazakâr Düşünce ve Edmund Burke, Ankara; Kadim

ARİSTOTALES (2002), Poetika, (Çev: İsmail Tunalı) İstanbul; Remzi Kitabevi.

ARON, R. (2004), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (Çev: Korkmaz Alemdar) Ankara; Bilgi Yayınevi.

BATAİLLE, G. (1997), Edebiyat ve Kötülük, (Çev: Ayşegül Sönmezsoy) İstanbul; Ayrıntı Yayınları.

BAUMAN, Z. (2000), Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları (Çev: İsmail Türkmen) İstanbul; Ayrıntı Yayınları.

BAUMAN, Z. (2006), Sosyolojik Düşünmek, (Çev: Abdullah Yılmaz), İstanbul; Ayrıntı Yayınları.

BAUDRİLLARD, J. (2003), Sessiz Yığınların Gölgesinde: Toplumsalın Sonu (Çev: Oğuz Adanır) Ankara; Doğu Batı Yayınları.

BENDA, J. (2006), Aydınların İhaneti, (Çev: Cem Soydemir), İstanbul; Doğu Batı Yayınları.

BİCHSEL, P. (2000), Edebiyat Dersleri, (Çev: Ahmet Sarı- Dr. Şahbender Çoraklı), Erzurum; Babil Yayınları.

CEMAL, A. (2000), Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul; Can Yayınları.

CHOMSKY, N.(1994), Modern Çağda Entelektüellerin Rolü, (Çev: Selahattin Ayaz) İstanbul; Pınar Yayınları.

DESCARTES, R. (1992), Ahlak Üzerine Mektuplar, (Çev: Mehmet Karasan) İstanbul; MEB Yayınları.

ELLUL, J. (2004), Sözün Düşüşü, (Çev: Hüsamettin Arslan), İstanbul; Paradigma Yayınları.

bir feylesofun yazabileceği, en iyi ve en faydalı bir eser kılabilirdi.” Daha fazla bilgi için bkz.

Descartes, R. (1992) Ahlak Üzerine Mektuplar, (Çev: Mehmet Karasan) İstanbul; MEB Yayınları. s, 35.

ENGELS, F.- Marx, K. (1990), Sanat ve Edebiyat Üzerine, (Çev: Aziz Çalışlar) Ankara; Ekim Yayınları.

EŞREF, A. S. “Edebiyat Öğretiminde İslam İlke ve Yöntemleri”. Der: S. Hüseyin Nasr (1998), Felsefe, Edebiyat ve Güzel Sanatlar (içinde). Çev: Hayriye Yıldız, İstanbul; Akabe Yayınları.

FOUCAULT, M. (2005), Entelektüelin Siyasi İşlevi, (Çev: Işık Ergüden- Osman Akınhay- Ferda Keskin), İstanbul; Ayrıntı Yayınları.

GİDDENS, A. (2004), Modernliğin Sonuçları, (Çev: Ersin Kuşdil), İstanbul; Ayrıntı Yayınları.

GOFF, J. L. (2006), Ortaçağda Entelektüeller, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul; Ayrıntı Yayınları.

GÖLE, N. (2004) , Mühendisler ve İdeoloji, İstanbul; Metis Yayınları.

JANOUCH, G. (2000), Kafka ile Söyleşiler, (Çev: Kamuran Şipal) İstanbul; Cem Yayınevi.

KARADENİZ, A. “Siyaset Sanatı Üzerine Aykırı Düşünceler”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi –Hayat, Edebiyat, Siyaset- (içinde), (2004), Ankara; Hece Yayınları. Sayı: 90–91–92.

KAYA, İ. G. (2006), Divan Edebiyatı ve Toplum, İstanbul; Donkişot; Güncel Yayınları.

LUKES, S. (2006), Bireycilik (Çev: İsmail Serin) Ankara; Bilim ve Sanat Yayınları.

MARSHALL, G. (2005), Sosyoloji Sözlüğü, (Çev: Osman Akınhay, Derya Kömürcü) Ankara; Bilim ve Sanat Yayınları.

MORAN, B. (1999), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul; İletişim Yayınları.

MORAN, B. (2004), Edebiyat Üzerine: Makaleler ve Röportajlar, İstanbul;