Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Popüler kültürün öğrenci davranışları üzerinde algılanan etkileri

Yazar kurumları :
Gaziantep Üni., Eğitim Fak.1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, popüler kültürün ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler üzerinde meydana getirdiği etkileri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde görev yapan 24 ortaöğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ‘‘maksimum çeşitlilik’’ örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çeşitliliği sağlayabilmek için, araştırmada farklı üç lise türünde çalışan öğretmenler seçilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden “durum çalışmasıdır”. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Popüler kültürün öğrenciler üzerindeki etkilerini velilere, öğretmenlere, okul yönetimine ve okul çalışanlarına göstermesi açısından önemlidir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre popüler kültür, öğrenci davranışlarında, olumlu ve olumsuz birçok etki oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study was to explore effects that popular culture brings about for the students in secondary schools. The study group composed 24 secondary school teachers working in Gaziantep in 2012-2013 academic year. Participants were selected via maximum variation sampling technique. To ensure “maximum variation”, the participants were selected from three different secondary school types. This research is a case study, one of qualitative research methods. For data collection, individual qualitative semi-structured interviews were conducted.This study is significant as students display the influences of popular culture to their parents, teachers, school administration and school staff. Research results indicated that popular culture has many positive and negative effects on students’ behaviors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :