Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 15 - 26 2017-06-30
MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARDA PSİKOLOJİK PERSONEL GÜÇLENDİRME VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
Gülşah KARAVARDAR
17 261

Öz Bu araştırmanın amacı mavi yakalı çalışanların psikolojik personel güçlendirme ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Psikolojik personel güçlendirme, çalışanlara yetki ve güç vererek onları harekete geçirme şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, personel güçlendirme anlam, yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere dört boyut olarak incelemiştir. İş tatmini ise çalışanların işlerinden doyum sağlayıp sağlayamadıkları veya işleri hakkındaki hisleri şeklinde ifade edilebilir. Çalışmada, örme kumaş üretimi yapan bir firmadaki 234 mavi yakalı çalışandan elde edilen veriler kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, psikolojik personel güçlendirmenin boyutlarından yetkinlik ve etki ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Anlam ve özerklik boyutları ile iş tatmini arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, anlam ve özerklik boyutlarının iş tatmini üzerinde pozitif bir şekilde etkisi olduğu bulunmuştur. Son olarak, çalışanların demografik özelliklerine göre psikolojik personel güçlendirme algılarındaki ve iş tatminlerindeki farklılıklar araştırılmıştır. Buna göre, katılımcıların yaşlarının psikolojik personel güçlendirmeye yönelik algıları açısından anlamlı bir fark yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların cinsiyetlerinin iş tatminleri açısından anlamlı bir fark yarattığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Psikolojik personel güçlendirme, iş tatmini
Ergeneli, A., Arı Sağlam, G. ve Metin, S. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers. Journal of Business Research, 60 (1), 41-56.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Gülşah KARAVARDAR