Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin yapilandirmaci öğrenme ortamina ilişkin algilarinin farkli değişkenler açisindan değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Konya Üniversitesi1
Görüntülenme :
766
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarının cinsiyet, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğrenim görülen okulun yerleşim birimi değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Niğde il merkezinde bulunan toplam 12 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, random olarak seçilen, toplam 346 ilköğretim öğrencisi katılmış olup, araştırmada “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak, yüzde, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, Kruskal Wallis-H ve Mann Whitney-U testleri gibi istatistik test teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS 17.0 ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim öğrencilerinin “orta düzeyde” yapılandırmacı öğrenme ortamı algısına sahip oldukları saptanmıştır. Diğer taraftan, öğrencilerin yapılandırmacı öğrenme ortamı algılarının cinsiyete ve öğrenim görülen sınıf düzeyine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı saptanmıştır. Ayrıca, araştırmada ilköğretim öğrencilerinin yapılandırmacı öğretim ortamına ilişkin algılarının öğrenim görülen okulun yerleşim birimine göre farklılaştığı bulunmuştur. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to analyse elementary students’ views on constructivist learning environment with respect to gender, classroom level and the settlement place of the school. The study was carried out in the centre of Nigde from 12 elementary schools in 2010-2011 academic year. Totally 346 elementary school students selected randomly participated in the study. The “general survey method” was adopted in the research. In accordance with the purpose of the study, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, Kruskal Wallis-H and Mann Whitney-U tests were employed in the study in order to examine the data obtained in terms of some variables (gender, classroom level, and the settlement place of the school). “Constructivist Learning Environments Assessing Scale” was used in order to collect data for the study. For the statistical analyses SPSS 17.0 was used. According to findings of the study, it was seen that elementary students participated in the study had views on constructivist learning environment at a moderate level. On the other hand, it was found out that students’ views on constructivist learning environment do not statistically differ in relation to gender and classroom level. It was also found out that students’ views on constructivist learning environment differed according to the settlement place of the school variable in the research. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :