ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak araştırma, ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nde öğrenim gören 386 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Arslan tarafından geliştirilen Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği ile Schommer tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk tarafından Türkçe'ye uyarlanan Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 20.0 paket programı kullanılarak Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve adımsal regresyon ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları ile öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna yönelik inançları ve öğretmenin yeteneğe bağlı olduğuna yönelik inançları arasında anlamlı ilişki bulunduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları ile tek bir doğrunun var olduğuna yönelik inançları arasındaki ilişki ise istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Araştırmada ayrıca, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının %21'inin öğrenmenin doğası hakkındaki inançları ile açıklanabildiği tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The aim of this study is to investigate the relationship between teacher candidates' attitudes towards computer assisted instruction and their epistemological beliefs. In line with this aim, the study was conducted based on correlative survey method. The participants of the study were 386 teacher candidates enrolled at the department of Primary School Education in Atatürk Faculty of Education, Marmara University during the Fall Semester of 2012-2013 academic year. The Attitude Scale towards Computer Assisted Instruction developed by Arslan and the Epistemological Beliefs Scale developed by Schommer and adapted to Turkish by Deryakulu and Büyüköztürk were used as data collection instruments. The data collected were analyzed through Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and stepwise regression using SPSS 20.0 package program. The results of the study indicate that there was a statistically significant relationship between the teacher candidates' attitudes towards computer-assisted instruction, their beliefs on that learning was based on efforts, and that teaching was based on skills. The relationship between the teacher candidates' attitudes towards computer based instruction and their beliefs that there was only one truth was not found to be statistically significant. Moreover, it was determined in the study that the teacher candidates' beliefs towards the nature of learning could account for 21% of attitudes towards computer assisted instruction. The findings were discussed in the light of the related literature.

Kaynakça

Abedalaziz, N., & Akmar, S.N. (2012). Epistemology beliefs about mathematical problem solving among Malaysian students. OIDA International Journal of Sustainable Development, 5(1), 59-74.

Afshari, M., Bakar, K.A., Luan, W.S., Samah, B.A., & Fooi, F.S. (2009). factors affecting teachers’ use of information and communication technology. International Journal of Instruction, 2(1), 77-104.

Albirini, A. (2006). Cultural Perceptions: The missing element in the implementation of ICT in developing countries. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2(1), 49-65.

Andoh, C.B. (2012). Factors influencing teachers’ adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT), 8(1), 136-155.

Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 67-75.

Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.

Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile özyeterlilik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 101-109. Austin, J.R., & Reinhardt, D. (1999). Philosophy and advocacy: An examination of preservice music teachers' beliefs. Journal of Research in Music Education, 47(1), 18-30.

Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.

Bangkok, U. (2004). Integrating ICTs into education. 23 Aralık 2012 tarihinde http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/ict/ebooks/ICTLessonsLearned/ICT _integrating_education.pdf adresinden alınmıştır.

Bayturan, S. (2011). Ortaöğretim matematik eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin başarıları, tutumları ve bilgisayar öz yeterlilik algıları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Beaudoin, M.F. (1990). The instructor’s changing role in distance education. The American Journal of Distance Education, 4(2), 21-29.

Becker, H.J. (2000). Findings from the teaching, learning and computing survey: Is Larry Cuban right? Educational Policy Analysis Archives, 8(51), 2-32.

Becker, H.J. (2001). How are teachers using computers in instruction? In Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Researchers Association, Seattle, WA.

Becker, H.J., & Ravitz, J.L. (1999). The influence of computer and internet use on teachers’ pedagogical practices and perceptions. Journal of Research on Computing in Education, 31(4), 356-384.

Behnke, C., & Greenan, J.P. (2011). The relationship between emotional intelligence and attitudes toward computer-based instruction of postsecondary hospitality students. Journal of Career and Technical Education, 26(1), 62-84.

Blankenship, S.E. (1998). Factors related to computer use by teachers in classroom instruction. Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Bråten, I., & Strİmsİ, H.I. (2006). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22, 1027-1042.

Chai, C.S., Hong, H.Y., & Teo, T., (2009). Singaporean and Taiwanese pre-service teachers’ beliefs and their attitude towards ICT: A comparative study. The Asia-Pacific Education Researcher, 18(1), 117-128.

Chai, C.S., & Khine, M.S. (2006). Understanding ICT integration in schools. In M.S. Khine (Eds.), Teaching with Technology: Strategies for Engaging Learners (pp. 49-62). Singapore: Prentice Hall.

Chan, K.W. (2003, December). Preservice teachers’ epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: cultural implications for research in teacher education. Paper Presented at The NZARE AARE Conference, Auckland.

Chang, C.Y. (2002). Does computer-assisted instruction + problem solving = improved science outcomes? a pioneer study. Journal of Educational Research, 95(3), 143-150.

Chen, A., Mashhadi, A. Ang, D., & Harkrider, N. (1999). Cultural issues in the design of technology-enhanced learning environments. British Journal of Educational Technology, 30(3), 217-230.

Chou, H. (2001). Influences of cognitive style and training method on training effectiveness. Computers and Education, 37(1), 11-25.

Clark, K. D. (2001). Urban middle school teachers’ use of instructional technology. Journal of Research on Computing in Education, 33(2), 178-195.

Correa, C.A., Perry, M., Sims, L.M., Miller, K.F. & Fang, G. (2008). Connected and culturally embedded beliefs: Chinese and US Teachers Talk about How Their Students Best Learn Mathematics. Teaching and Teacher Education, 24, 140-153.

Cox, M., Preston, C., & Cox, K. (1999, September). What factors support or prevent teachers from using ICT in their classrooms. Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex, Brighton, England. 23 Aralık 2012 tarihinde http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001304.htm adresinden alınmıştır.

Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(8), 111-125.

Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik İnanç Ölçeği’nin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 57-70.

Dinçer, S. (2006, Şubat). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. Akademik Bilişim, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Doğan, N. (2009). Bilgisayar destekli istatistik öğretiminin başarıya ve istatistiğe karşı tutuma etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 3-16.

Drenoyianni H (2006). Reconsidering change and ICT: Perspectives of a human and democratic education. Education and Information Technologies, 11(3-4), 401-413.

Ercan, K., & Ozdemir, D. (2006). The relationship between educational ideologies and technology acceptance in preservice teachers. Educational Technology & Society, 9 (2), 152-1

Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ertmer, P.A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47

Ertmer P.A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Development Research and Development, 53(4), 25Esen, B. (2009). Matematik eğitiminde ilköğretim 6. sınıflarda olasılık konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading MA: Addison-Wesley Publishing.

Fuller, H. (2000). First teach their teachers: Technology support and computer use in academic subjects. The Journal of Research on Computing in Education, 32, 511-537.

Galanouli, D., Murphy, C., & Gardner, J. (2004). Teachers’ perceptions of the effectiveness of ICT-competence training. Computers & Education, 43, 63-79.

Gardner, D.G., Discenza, R., & Dukes, R.L. (1993). The measurement of computer attitudes: An empirical comparison of available scales. Journal of Educational Computing Research, 9(4), 487-507.

Gilakjani, A.P. (2012). The relationship between teacher pedagogical beliefs and use of computer technology in the classroom. International Journal of Information and Education Technology, 2(1), 11-18.

Grabe, M., & Grabe, C. (2001). Integrating technology for meaningful learning. Houghton Muffin Company. USA.

Hartley, K., & Bendixen, L.D. (2001). Educational research in the internet age: Examining the role of individual characteristics. Educational Researcher, 30(9), 22-26.

Hasan, B. (2006). Delineating the effects of general and system-specific computer selfefficacy beliefs on IS acceptance. Information and Management, 43(5), 565–571.

Hazır Bıkmaz, F. (2002). Fen öğretiminde öz yeterlilik inancı. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 197-2010.

Hew, K.F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55, 223-253.

Higgins, S., & Moseley, D. (2001). Teachers’ thinking about Information and communications technology and learning: Beliefs and outcomes. Teacher Development, 5(2), 191-210.

Hsu, Y.-S., Wu, H.-K., & Hwang, F.-K. (2007). Factors influencing junior high school teachers’ computer-based instructional practices regarding their instructional evolution stages. Educational Technology & Society, 10(4), 118-130.

Hunt, N.P., & Bohlin, R.M. (1993). Teacher education students’ attitudes toward using computers. Journal of Research on Computing in Education, 25(4), 487-497.

Jacobson, M.J., & Spiro, R.J. (1995). Hypertext learning environments, cognitive flexibility, and the transfer of complex knowledge: An empirical investigation. Journal of Educational Computing Research, 12, 301–333.

Jonassen, D.H., & Reeves, T.C. (1996). Learning with technology: Using computers as cognitive tools. In D.H Jonassen (Eds.), Handbook of Research for Educational Communication and Technology (pp. 693-719). New York: Simon and Schuster.

Judson, E. (2006). How teachers integrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection? Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 581-597.

Kamil, M.L., Intrator, S.M., & Kim, H.S. (2000). The effects of other technologies on literacy and literacy learning. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P.D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of Reading Research (Vol. III, pp. 771–788). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Keengwe, J., & Onchwari, G. (2008). Computer technology integration and student learning: barriers and promise. Journal of Science Education and Technology, 17(6), 560-565.

Knezek, G., & Christensen, R. (2002). Impact of new information technologies on teachers and students. Education and Information Technologies, 7(4), 369–376.

Krysa, R. (1998). Factors Affecting the Adoption and Use of Computer Technology in Schools. [Online]. http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/krysa/ron.htm adresinden 02 Ocak 2013 tarihinde adresinden alınmıştır.

Kutluca,T., & Ekici, G. (2011). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.

Louca, L., Elby, A., Hammer, D., & Kagey, T. (2004). Epistemological resources: Applying a new epistemological framework to science instruction. Educational Psychologist, 39(1), 57-68.

Loveless, A.M. (2003). The interaction between primary teachers’ perceptions of ICT and their pedagogy. Education and Information Technologies, 8(4), 313-326.

Lim, C.P., & Chan, B.C. (2007). MicroLESSONS in teacher education: Examining Pre-service teachers’ pedagogical beliefs. Computers and Education, 48(4), 474-494.

Lim C.P., & Khine, S.M. (2006). Managing teachers’ barriers to ICT integration in Singapore schools. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 97-125.

Mansour, N. (2009). Science teachers’ beliefs and practices: Issues, implications and research agenda. International Journal of Environmental & Science Education, 4(1), 25

Marcinkiewicz, H.R. (1993). Computers and teachers: Factors influencing computer use in the classroom. Journal of Research on Computing in Education, 26(2), 220-237.

Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers’ use of information and communications technology: a review of the literature. Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(3), 319-341.

Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328.

Niederhauser, D.S., & Stoddart, T. (2001). Teachers’ instructional perspectives and use of educational software. Teaching and Teacher Education, 17, 15-31.

Olson, J.M., Roese, N.J., & Zanna, M.P. (1996). Expectancies. In E.T. Higgins & A.W. Kruglanski (Eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles (pp. 211–238). New York: Guilford Press.

Özgen, N., Özbek R., & Çelik, H.C. (2006). Coğrafya eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 261-270.

Pajares, M.F. (1992) Teacher’s beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307–332.

Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows. Australia: Australian Copyright.

Papaioannou, P., & Charalambous, K. (2011). Principals’ attitudes towards ICT and their perceptions about the factors that facilitate or inhibit ICT integration in primary schools of Cyprus. Journal of Information Technology Education, 10, 349-369.

Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Result from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37, 163-178.

Perry, W.G. (1981) Cognitive and ethical growth: The making of meaning, in chickering, A.W. (Eds.) The Modern American College, (pp. 76–116), San Francisco: CA, Jossey-Boss.

Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (2002). Motivation in education: Theory, research and applications. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Riel, M., & Becker, H. (2000, April). The beliefs, practices, and computer use of teacher leaders. Paper Presented at the American Educational Research Association, New Oreans, 23 Aralık 2012 tarihinde http://www.crito.uci.edu/tlc/findings/aera/aera_leaders.pdf adresinden alınmıştır.

Sang, G., Valcke M., van Braak, J., Tondeur, J., & Zhu, C. (2010). Factors associated with the integration of ICT into Chinese primary school classrooms: An interplay of teacherrelated variables. Journal of Computer Assisted Learning, 27 (2), 160-172.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.

Schommer, M.A. (1994). Synthesising Epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions, Educational Psychology Review, 6(4), 2933

Schreiber, J.B., & Shinn, D. (2003). Epistemological beliefs of community college students and their learning processes. Journal of Research and Practice, 27, 699-709.

Scrimshaw, P. (2004). Enabling teachers to make successful use of ICT. 23 Aralık 2012 tarihinde http://www.kentrustweb.org.uk/UserFiles/KICT/File/ICT/support/enablers.pdf adresinden alınmıştır.

Silverman, J.C. (2007). Epistemological beliefs and attitudes toward inclusion in pre-service teachers. Teacher Education and Special Education, 30(1), 42-51.

Stevens, J.P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. New York: Routledge.

Sugar, W., Crawley, F., & Fine, B. (2004). Examining teachers’ decisions to adopt new technology. Educational Technology and Society, 7(4), 201–213.

Sulak, S.A., (2002). Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston, Pearson Education, Inc.

Tang, J. (2010). Exploratory and confirmatory factor analysis of epistemic beliefs questionnaire about mathematics for Chinese junior middle school students. Journal of Mathematics Education, 3(2), 89-105.

Teo, T. (2008). Pre-service teachers’ attitudes towards computer use: A Singapore survey. Australasian Journal of Educational Technology, 24(4), 413-424.

Teo, T., Chai, C.S., Hung, D., & Lee, C.B. (2008). Beliefs about teaching and uses of technology among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 165–176.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Tomei, L.A. (2005). Taxonomy for the technology domain. USA: Information Science Publishing.

Tondeur, J., Hermans, R., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers’ educational beliefs profiles and different types of computer use in the classroom: The impact of teacher beliefs. Computers in Human Behavior, 24, 254125

Tutty, J., & White, B. (2005). Epistemological beliefs and learners in a tablet classroom. https://www.google.com.tr/#hl=tr&tbo=d&sclient=psyab&q=Epistemological+beliefs+ and+learners+in+a+tablet+classroom+tuty+%26+Wihte&oq=Epistemological+beliefs+a nd+learners+in+a+tablet+classroom+tuty+%26+Wihte&gs_l=hp.3...49157.53598.2.537 13.0.0.0.1.499.3460.0j2j7j0j3.12.0...0.0...1c.1.9oS1ZaLyM48&pbx=1&bav=on.2,o r.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.d2k&fp=b8386fc81f506523&bpcl=40096503 &biw=1249&bih=595 adresinden 1 Ocak 2013 tarihinde alınmıştır.

Uşun, S. (2004). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Van Braak, J. (2001). Individual characteristics influencing teachers’ class use of computers. Journal of Educational Computing Research, 25(2), 141-157.

Van Braak, J., Tondeur, J., & Valcke, M. (2004). Explaining different types of computer use among primary school teachers. European Journal of Psychology of Education, 19(4), 407-4

Van Driel, J.H., Bulte, A.M.W., & Verloop, N. (2007). The relationships between teachers’ general beliefs about teaching and learning and their domain specific curricular beliefs. Learning and Instruction, 17, 156-171.

Veen, M. (1993): The role of beliefs in the use of information technology: Implications for teacher education, or teaching the right thing at the right time. Journal of Information Technology for Teacher Education, 2(2), 139-153.

Volman, M., & Van Eck, E. (2001). Gender equity and information technology in education: The second decade. Review of Educational Research, 71(4), 613–634.

Voogt, J. (2003). Consequences of ICT for aims, contents, processes and environments of learning. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), Curriculum Landscapes and Trends (pp. 217-236). Dordrecht: Kluwer.

Wahab, S.A. (2003). Factors correlating with teachers’ use of computer in the classroom. Unpublished Doctoral Dissertation, School of Education, De Paul University.

Windschitl, M., & Sahl, K. (2002). Tracing teachers’ use of technology in a laptop computer school: The interplay of teacher beliefs, social dynamics, and institutional culture. American Educational Research Journal, 39(1), 165-205.

Yanpar Şahin, T., & Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yenice, N. (2003). Bilgisayar Destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 79-85.

Yenice, N, Sümer, Ş., Oktaylar, H.C., & Erbil, E. (2003). Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 152-158.

Yenilmez, K., & Karakuş, Ö. (2007). İlköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 87-98.

Yılmaz, N., & Alıcı, Ş. (2011). Investigating pre-service early childhood teachers’ attitudes towards the computer based education in science activities. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 10(3), 161-167.

Zhao, Y., & Cziko G.A. 2001). Teacher adoption of technology: A perceptual control theory perspective. JI. of Technology and Teacher Education, 9(1), 5-30.

Zhao, Y., Hueyshan, T., & Mishra, P. (2001). Teaching and learning: Whose computer is it? Journal of Adolescent and Adult Literacy, 44(4), 348–355.

Zhao, Y., Pugh, K., Sheldon, S., & Byers, J.L. (2002). Conditions for classroom technology innovations. Teachers College Record, 104(3), 482-515.