ÇOK KATLI YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Bu çalışma, çok katlı perde-çerçeve sistemlerin parametrik bir araştırma yöntemi ile “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (DBYYHY)” koşullarına göre burulma düzensizliklerini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmada, geometrik planları ve perde yerleşimleri farklı olan altı tip yapı, parametrik olarak değişen kat adedi ve DBYYHY ‘de tanımlanan dört adet yerel zemin sınıfına göre incelenerek burulma düzensizlikleri irdelenmiş, etki eden faktörlerin önem derecesi belirlenmiştir. Yapısal çözümleme, SAP 2000 paket programı ile deprem hesabı Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi ile yapılmıştır. Sonuç olarak, burulma düzensizliği katsayısının maksimum değerleri için etkin olan faktörler belirlenmiştir.

Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliğine Etki Eden Faktörler