Kamu Yönetiminde ve Belediyelerde Halkla İlişkiler

Öz .
Anahtar Kelimeler:

Kamu Yönetiminde ve Belediyelerde Halkla İlişkiler

Kaynakça

Asna, Alaeddin : Kurarnda ve Uygularnada Halkla lligkiler,Tezi, l.U.S.B.F. , Istanbul. 1990.

-------- : Halkla itiqkiler. I.l.T.l. Nihad Sayar - Yayrn veY ayrnlannramrg DoktoraYardun Vakfi Yayrnlarr,No:?97-524. Istanbul. 1979.

Aqkun. Inal Cenr : Iqletrnelerde Halkla lli$kiler, ORHIM Organizasyon ve HalklaIligkiler Merkczinde sunularr yayrnlanmarnrE teblig, lstanbul. 1989.

Egel. Diindar : Belediyccilik, Milli Egitim Basrmevi, Istanbul .1961.

Eke, Ali Erkan : Anakent Yonetimi ve Ycinetimler Arasr lligkiler , Amme ldaresi Dergisi,AD Yayrnlan. Arahk.l985.

Ertekin, Yijcel : Halkla Iligkiler,TODIE Yayurlan, 1986.

Kadrbeqegil, Salirn : Halkla lligkilerde Temel llkeler, Tiikelmat A.g. , Izmir, 1986.

Kazancr, Metin : Halkla iliqkiler, Savag Yayrnlarr, Ankara,l982.

Ortayh, l. . Tekeli, I. : TUrkiye'de Belediyecililin Evrimi, Belediyecilik Araqtrnrahojesi. Ti.irk ldareciler Derne-Ei, Bilimsel Araqtrnna Dizisi- 2, Birinci Kitap.

Ayyrldrz Matbaasr A.$., Ankara, 1978.odabaqr. Y., GiiLrgen. H. :lqletrneler Ycinetiminde Halkla Iligkiler Uzrna'lan lgin Uygulamaya Doniik Bilgiler.ORHIM Organizasyon ve Halkla Iliqkiler Merke_zinde sunulan yayrnlanmamr$ teblig, Istanbul, 1992.

Ornek, Acar : Karnu Yonetimi. Metinler MatbaacrLk Ltd.$ti., lstanbul, 1988.-------- : Karnu Yonetimi, LU.. lktiast Fakiiltesi. lsranbul. 1981.

Stephensou, Howard : Public Relarions hactice, Mc. Graw-Hill Book Corn..New York. 1960.

Sabuncuollu, Zeyyat'. Iqletrneierde Halkla lligkiler, Rora Ofset , Bursa, 1992.

Tekeli, Ilhan : Yerel Ycinetiurlerde Demokrasi ve Tiirkiye'de Belediyelerin Geliqirni,

Arnme ldaresi Dergisi, AID Yayrnlan, Haziran, 1983.Tortop, Nuri : Halkla lliEkiler. Ilk-San Marbaasr Lrd.$ti. , Ankara, 19g6.: Mahalli ldareler. TODAIE Yayrnlan. Ankara,l984.

--------- : Yonetirn Sistemimiz lginde Belediyelerin Onerni,sorunlarr ve yeni Diizenlerneler.Amrne ldaresi Dergisi, AID Yayrnlarr, Arahk, 1985.

Yalgrnda!. Selguk : Ti.irk Yerel Yonetimlerinde Yeniden Yaprlanma. Amme ldaresiDergisi, AID Yayrnlarr, Eyltil, 1991.

-------- : Kamu Yoneriminde Halkla lliqkiler, Halkla lliqkiler Sempozyumu _ g7.

A.U.B.Y.Y.O. Yayurlan, N0:221, A.U.S.B.F. ve B.y.y.OBasrmevi, Ankara, 1988.

Yavuz, Fehmi : Tiirk Mahalli ldarelerinin Yeniden Diizenlenmesi, TODAIE ve DpTYayrnlarr, Ankara,1966.

Yavuz, F.Keleq. R. : Qevre Sorunlan. A.U.S.B.F. ve B.Y.y.O. Basrmevi, Ankara.1983-