Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel kültür (dokuz eylül üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarının örgüt kültürü ile onun alt boyutlarında yapılan uygulamalara katılma derecelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine ait Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler ve Rektörlük kadrosunda çalışan 2946 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma anketi, araştırma örneklemine alınan 492 öğretim elemanına uygulanmış, 477 araştırma anketi değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, örgüt kültürü ile örgüt kültürünün alt boyutlarında yer alan uygulamaları ölçmeye yarayan likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, veri gruplarının türüne göre t, r ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi testi sonucunda farkın önemli çıktığı durumlarda, farkın hangi grup ya da grupların ortalamasından kaynaklandığını bulmak için LSD testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri olan “örgüt kültürü ile onun alt boyutlarında yapılan uygulamalara katılma dereceleri” ile bağımsız değişkenleri öğretim elemanı özellikleri (cinsiyetleri, medeni halleri, Dokuz Eylül Üniversitesinde görev yapma süreleri, unvanları, yönetsel görev, lisansüstü eğitimde yurtdışında bulunma, görev yerleri) arasındaki ilişki ele alınmıştır.
Yapılan istatiksel çözümleme sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir:
1. Medeni durumlarına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, yönetim alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir.
2. İşyerindeki unvanlarına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, örgüte bağlılık-örgütle özdeşleşme alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir.
3. Yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, çalışma ortamı-değişikliklere uyum alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir.
4. Cinsiyetine, yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, işbirliği-iletişim alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir.
5. Cinsiyetine, yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, törenler-toplantılar, dil, maddi kültür öğeleri alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir.
6. Görev yerlerine göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, örgüte bağlılık-örgütle özdeşleşme alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma derecelerinde önemli farklılık bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is caried on to clarify the Dokuz Eylül Univercity lecturers’ perception about organizational culture.
The survey consist of the faculties, high schools, profession schools, instutions, belongs to the Dokuz Eylül Univercity in 2003 and 2946 lecturers employed in chancellor’s staff. The survey questionnaire is applied to 492 lecturers, 477 questionnaires are assed.
In the survey as a means of data collecting “organizational culture” scale is applied.
In the analysis of data, t, r, and One Way ANOVA tests have been used according to the type of data groups. İn case of significiant difference at the end of One Way ANOVA test, LSD test has been applied in order to find out which group’s average caused the difference.
In the survey the realation between the dependent variables lectures’ perception of “organizational culture” and the independent variables lecturers (sex, mariage status, howlong he has been employed in the Dokuz Eylül Univercity, title, administrative mission, having master degree abroad, place of work) is dealt with.
In the result of statistical analyze, these are the findings:
1. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of administration there is meaningful diffrence acording to their maritial status.
2. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of depending on organization and devotion to the organization, there is a meaningful difference according to their titles.
3. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of adaption to changes in working place there is a meaningful difference according to whether they have a mission in administration or not.
4. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of cooperation and communication there is a meaningful difference according to their sexes, whether they have a mission in administration or not.
5. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of ceremonies, meetings, language, concrete, cultural elements, there is a meaningful difference according to lecturers’ sexes, whether they have a mission in administration or not.
6. Lecturers’ perception of organizational culture from the point of depending on and devotion to the organization there is a meaningful difference according to their working place faculties, high school, profession schools.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :