Cilt: 14 - Sayı : 14
İletişim Sürecinde Alıcı Anlamlandırmalarının Kuramsal Etkileşimi Pencereden Sarkan Sepetlerden Sanal Sepetlere Online Alışveriş
Günşad ÖZGER

16 4

Öz İnsan büyük bir ileti ağıyla kuşatılmış dünyada yaşamaktadır. Bu iletiler, kullanılan simgelerle, iletişim faaliyetlerinin etkin ve etkili bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu çalışmada; iletişim sürecinde alıcının, mesajı alma ve kabulünde, mesaja bakış açılarındaki kaçınılmaz farklılıkların kuramsal çerçevede vurgulanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede iletişim sürecinde kaynağın alıcıya olan yaklaşımı ve alıcı anlamlandırmaları sorgulanmaktadır. Örnek olarak ise, alışverişin yeni yüzü online mağazalar seçilmiştir. Alıcının bakış açısı, ufku ile kaynağın, göndericinin ufkunun kaynaşması sonucunda ortaya çıkan anlamlandırma süreci makalenin konularını oluşturmaktadır.Çalışmanın sonucunda, iletişim sürecinde hedefl enen etki işlevinin en üst düzeyde yerine getirildiğini ve toplumsal bellekte ne denli etkili olduğunu söylemek olanaklıdır. Ancak alıcının da etkiyi kabullenme konusunda seçici olduğu görülmektedir
Anahtar Kelimeler: Alıcı, anlamlandırma, bilişsel çelişki kuramı, alımlama estetiği, online alışveriş
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Uluğaycı C., (2007), “Simge Kavramı ve Bir Filmin Çözümlenmesi: Karşılaşma” Selçuk İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt:5 Sayı:1, Konya

Türkoğlu N., (2003), Kitle İletişimi ve Kültür, İstanbul, Naos Yayınları

Günşad ÖZGER