Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 12 - 49 2019-05-24
REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI
Mehmet KEYİK,Mehmet Seyfettin EROL
37 261

Öz II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası sistemde liberalizmin yerini realizm yaklaşımı doldurmuştur. Realistler, uluslararası ilişkilerdeki temel kavramlardan olan güç ve güç dengesi kavramlarını gerçekçi bir boyutta incelemişler ve kavrama çok boyutlu bir bakış açısı kazandırmışlardır. Realizme göre uluslararası sistemin temel aktörü devletlerdir. Devletler, anarşik bir düzende güçlerini sürekli olarak arttırmaya çalışmaktadırlar. Gücünü fazla arttıran ve sistemi tehdit eden devlete karşı, diğer devletler ise ittifak oluşturarak güç dengesi tesis ederler

Anahtar Kelimeler

Realizm, Realist, Güç, Güç Dengesi, Uluslararası İlişkiler
ANTUNES, Sadrina-Isabel Camisao, “Realism”, Stephen Mcglinchey,Rosie Walters, Christian Scheinpflug der., International RelationsTheory, E-International Relations Publishing, Bristol 2017, s. 15-21.ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Alfa Basım Yayın,İstanbul 2004.ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Basım Yayın,İstanbul 2006.ARIBOĞAN, Deniz Ülke, Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, BahçeşehirÜniversitesi Yayınları, İstanbul 2007.ATEŞ, Davut, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm/Realizm Tartışması ve Disiplinin Özerkliği”, Doğuş ÜniversitesiDergisi, 10(1), 2009, s. 11-25.AYDIN, Aydın-Emir Bakıncak, “Uluslararası Güç Dengesi ve İkiKutupluluk Arasındaki İlişki”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Dergisi, 17(1), 2016, s. 95-112.AYDIN, Mustafa, “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni,Kapsamı, Kritiği”, Uluslararası İlişkiler, 1(1), Bahar 2004, s. 33-60.AYDOĞAN, Bekir-Hakan Aydın, Güç Kavramı, Kamu Diplomasisi veGüvenlik, Ekopolitik UİM Rapor, İstanbul 2011.BAŞARAN, Doğacan, Bir Hegemonya Modeli Olarak KonfüçyenKapitalizm: Çin Dış Politikasında Konfüçyüsçülük, ANKASAMStratejik Bakış, 21(5), Ekim 2017.BAŞARAN, Doğacan, Uluslararası Güç İlişkileri Bağlamında İkinciDünya Savaşı Sonrası Hegemonik Mücadelelerin İncelenmesi,Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi), Giresun 2017.BOOTH, Ken, Realism and World Politics, Routledge Taylor andFrancis Group, Londra 2011.BROWN, Chris, “Structural Realism, Classical Realism and HumanNature”, International Relations, 23(2), 2009, s. 257-270.ÇELİK, Kadir Ertaç-Mehmet Seyfettin Erol, “Ulusal Güvenlik StratejiBelgesi Bağlamında ABD’nin Karadeniz Politikası ve Türkiye”,KARAM, 15(60), 2018, s. 100-123.DOĞAN, Salih-Şeref Kavak, “Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı”,Arif Behiç Özcan, Yusuf Çınar, der., Uluslararası İlişkilerin TemelKavramları, Hükümdar Yayınları, İstanbul 2014, s. 239-272.DONELLY, Jack, Realism and International Relations, CambridgeUniversity Press, Cambridge 2000.DUMANKAYA, Elif Merve, Uluslararası İlişkiler ve “Güç” Kavramı,STM Teknolojik Düşünce Merkezi, Ankara 2019.DUNNE, Tim Dunne-Brian Schmidt, “Realism”, John Baylis vd., der.,The Globalization of World Politics: An Introduction to InternationalRelations, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 162-177.EROL, Mehmet Seyfettin-Emre Ozan, “İdeoloji ve Dış Politika”,Ertan Efegil-Mehmet Seyfettin Erol, der., Dış Politika AnalizindeTeorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği, Barış Kitap, Ankara2012, s. 347-375.EROL, Mehmet Seyfettin-Emre Ozan, “Türk Dış PolitikasındaSüreklilik Unsuru Olarak Siyasal Rejim”, Ertan Efegil-MehmetSeyfettin Erol, der., Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: TürkDış Politikası Örneği, Barış Kitap, Ankara 2012, s. 237-271.HEALY, Brian-Arthur Stein, “The Balance of Power in InternationalHistory Theory and Reality”, Journal of Conflict Resolution, 17(1),1973, s. 33-61.KAPLAN, Morton, System and Process in International Politics,European Consortium for Political Research, Colchester 2005.MEARSHEİMER, John, “Structural Realism”, Tim Dunne vd., der.,International Relations Theories: Discipline and Diversity, OxfordUniversity Press, Oxford 2006, s. 77-94.MORGENTHAU, Hans Joachim, Politics Among Nations The Strugglefor Power and Peace, Mcgraw Hill Higher Education, New York2006.NYE, Joseph, Understanding International Conflicts, LongmanPublishing Group, Londra 2003.NYE, Joseph, Soft Power The Means to Success in World Politics,Public Affairs, New York 2004.ÖZDEMİR, Haluk, “Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu BirDeğerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(3), 2008, s.113-144.ÖZEL, Cengiz, “Yumuşak Güce Bütünsel Bakış”, Güvenlik BilimleriDergisi, 7(1), 2018, s. 1-27.PEVEHOUSE Jon-Joshua Goldstein, International Relations, PearsonEducation, Londra 2017.SHEEHAN, Michael, The Balance of Power: History and Theory,Routledge, Londra 2004.SÖNMEZOĞLU, Faruk, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası,Der Yayınları, İstanbul 2011.TOLEDO, Peter, “Classical Realism and the Balance of PowerTheory”, Glendon Journal of International Studies, 4, 2005, s. 52-63.WALTZ, Kenneth Waltz, Theory of International Politics, WesleySeries in Political Science, Kanada 1979.WOHLFORTH, William vd., “Introduction: Balance and Hierarchy inInternational Systems”, William Wohlforth vd., der., The Balance ofPower in World History, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, s.1-21.UĞRASIZ, Bülent, “Uluslararası İlişkilerde İki Farklı Yaklaşım:İdealizm ve Realizm”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, 5(2), 2003, s. 139-145.YAPICI, Utku, “Yumuşak Güç Ölçülebilir mi?”, Uluslararası İlişkiler,12(47), 2015, s. 5-25.YILMAZ, Sait, “Uluslararası İlişkilerde Güç ve Güç DengesininEvrimi”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 2008, s. 27-65.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 24 Mayıs 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7155-2633Yazar: Mehmet KEYİK (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0001-9175-3742Yazar: Mehmet Seyfettin EROL Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2019


Makalenin Yazarları
Mehmet KEYİK
Mehmet Seyfettin EROL