Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu kurumlarında yeniden yapılanmanın müşteri memnuniyetine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye İş Kurumu1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada "Yeniden Yapılanma" ve kurumlarda yeniden yapılanma sonrasındaki değişikliklerin müşteri memnuniyetine yansımaları irdelenmiştir. Makalede Yeniden Yapılanma kavramından kasıt, Reengineering‟dir. Çalışmada ana amaç Kamu Kurumlarında Reengineering ve İŞKUR‟un Reengineering sürecini nasıl gerçekleştirdiği üzerinde durmaktır. Bu konuda ilk çalışmaları yapan "Hammer ve Champy‟e göre Yeniden Yapılanma (Reengineering) kavramı" üzerinde durulmuş ve Kurumları yeniden yapılanmaya iten nedenler bu kavram üzerinde değerlendirilerek şekillendirilmiştir. Konular işlenirken, farklı üniversitelerin kütüphane veri tabanlarından yararlanılarak, bu konuda çalışmalar yapmış akademisyenlerin Türkçe ve Yabancı dillerdeki makalelerinden de alıntılar yapılmış ve ilgili yerler kaynakçada gösterilmiştir. Makaledeki değerlendirmeleri istatistikî veri ve bilgiler desteklemiş, bu veri ve bilgilerden yorum yapılmıştır. Konu ile ilgili sonuç ve öneriler makale sonunda verilmiştir. Araştırma sonuçları yeniden yapılanmanın önemini ön plana çıkarmıştır. Türkiye‟de özellikle kamu kuruluşlarında yeniden yapılanmanın gerekliliği üzerinde durulmuş ve kamu kurumlarımızdan yenilik yaşamanın ötesinde köklü değişiklik yapan, yeniden yapılanan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu çalışmada örnek uygulama olarak gösterilmiştir. Kurumda yapılanma öncesi ve sonrası değişiklikler irdelenmiş ve bu kurumda yeniden yapılanmanın somut olarak gerekliliği vurgulanmıştır. Makalede İŞKUR‟un yeniden yapılanma sürecinde yaptığı atılımlara da değinilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, "Reengineering" consept emphasized and examined after the impacts of Reengineering in the public establishments to customer satisfaction. In the essay main topic is Reengineering. Main goal is show Reengineering In The Public Establishments and how to realized ISKUR‟s Reengineering process in this essay. According to Hammer and Champy, who has first studies in that subject , Reengineering consept emphasized and the causes of Reengineering to Establishments evaluated within the framework of Reengineering. While discuss the subjects, have been utulized from library databases of different universities, have been quoted scholars who have studies including Turkish and foreign language essays in that subjects, and they are shown in the bibliography. The reviews have been supported statistical data and informations in the essay, have been comments made from those datas and informations. Results and suggestions have been about subject at the end of essay. Research results have featured comedown Reengineering. In Turkey, have been emphasized necessity of reengineering in the public establishments especially and we have public established have been realized Reengineering Turkey Business Association (İŞKUR) have been exemplified sample application is shown in the essay. Before Reengineering and after Reengineering innovations have been examined in the İŞKUR have been and necessity of reengineering have been shown in the concrete in this establishment. It has been touched upon studies by ISKUR in ISKUR‟s Reengineering process in this essay.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :