Çok Kültürlülük Bağlamında Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetleri

Öz Bu çalışmada,çocuklarda çok kültürlülük bilincinin yayılmasında ve çok kültürlü çocuklarahizmette kütüphane ve bilgi merkezlerinin rol ve sorumluluklarının tartışılmasıamaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel araştırma soruları çokkültürlülük olgusu ve kavramının ne olduğu, kütüphane ve bilgi merkezlerininçocuklara yönelik çok kültürlü hizmetler ile kültürler arası diyaloğungeliştirilmesinde nasıl bir sorumluluğa sahip olduğu biçimindedir. Kapsamlı birliteratür araştırmasına dayanan ve betimleme yönteminin kullanıldığı buçalışmanın sonucunda anılan bağlamda kütüphane ve bilgi merkezlerinin kilitrole sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Farklı kültürlerden çocukların biraraya gelip buluştuğu, farklı okuma materyalleri, görsel işitsel araç gereçlerve etkinliklerle (hikâye anlatma saatleri, yabancı dil eğitimi, gösteri vesergiler vb.) hem eğitimlerinin desteklendiği hem de değişik kültürleritanıdıkları ortamlara yer veren kütüphane ve bilgi merkezleri, çocuğun küreselbir topluma uyumunu kolaylaştıracak ve aynı zamanda ufkunu genişleterek, tüminsanlara, tüm farklılıklara karşı sevgi ve saygı duygularını geliştirecektir.Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, çokkültürlülük, çok kültürlü kütüphane hizmetleri, çocuklar, çocukluk dönemi.AbstractIn this study, it is aimed to discuss the roles and responsibilities oflibraries and information centers in spreading the awareness ofmulticulturalism in children and in serving multicultural services forchildren. In this context, the basic research questions of this study are asfollows: What is the meaning of the concept of multiculturalism? What is the roleof libraries and information centers in supporting multicultural services forchildren and in promoting intercultural dialogue of them? As a conclusion ofthis study, in which a comprehensive literature research was carried out andthe descriptive method was used, it is obvious that libraries and informationcenters have a key role to play in this context.  Libraries and information centers wherechildren from different cultures come together and meet with different readingmaterials, audio-visual equipment and events (storytelling hours, foreignlanguage education, shows and exhibitions, etc.) will facilitate a globalcollective harmonization and at the same time expand the horizon to developfeelings of love and respect for all people and differences.Keywords:Globalism, multiculturalism, multiculturallibrary services, children, childhood period.

Kaynakça

American Library Association. (2006). Meet the twenty-first century librarian – a techno – literate, savvy professional who works on the front lines of communities and schools. Erişim adresi: http://www.ala.org/PrinterTemplate.cfm?ContentID=4761&Section=careersinlibraries&Template=/ContentMangement/ContentDisplay.cfmCerny, R., Markey, P. and Williams, A. (2006). Outstanding library service to children: Putting the core competencies to work. Chicago: American Lib-rary Association.Coleman, P. (1992). Past to future the public library’s changing role, in infor-ming communities: The role of libraries and information services. London: CSG.Connor, J. G. (1990). Children’s library services handbook. Arizona: Oryx Press.Corsaro, W. A. (2005). The sociology of childhood (2. Ed.). California: Sage Publications, Inc.Çınar, Z. (2010). Çokkültürlülük ve kültürlerarasıcılığın tarih eğitimine yansımaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Tarih Eğitimi Bilim Dalı, İstanbul.Doytcheva, M. (2009) Çokkültürlülük (T. Akıncılar Onmuş, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. (Orijinali 2005’te yayımlanmıştır).Oxford University Press. (2019). English Oxford living dictionaries. Erişim adresi: https://en.oxforddictionaries.com/definition/identityFenwick, S. I. (1976). Library service to children and young people. Library Trends, 25, 329-360.Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57. Erişim adresi: http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/ali_gocer_dil_kultur_iliskisi.pdfHalk Kütüphaneleri Yönetmeliği. (2012, 11 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 28170). Erişim adresi: http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/5,halkkutuphaneleriyonetmeligi-11-01-2012-resmi-gazetepdf.pdf?0The International Federation of Library Associations and Institutions. (2018). IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18. Den Haag, Netherlands: IFLA Library Services to Children and Young Adults Section. Erişim adresi: https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18.pdfİnanç, B. Y., Bilgin, M. ve Atıcı, M. K. (2007). Gelişim psikolojisi: çocuk ve ergen gelişimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Kuperus, C. G. (1992). Using interaction with children’s literature to positively affect the global and multicultural/multiethnic knowledge and attitudes of third-grade students. Erişim adresi: http://eric.ed.gov/?id=ED355144Kymlicka, W. (1998). Çokkültürlü yurttaşlık: Azınlık haklarının liberal teorisi (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.McColvin, L. R. (1963). Çocuk kütüphaneleri (A. Salgır ve B. Balkan, Çev.). İstanbul: UNESCO. (Orijinali 1957‘de yayımlanmıştır).Mdluli, F. (2007). Rendering a children’s library services in a multicultural - multilingual community. World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council (s.1-16) içinde. Durban, Güney Afrika. Erişim adresi: https://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/121-Mdluli.pdfMosely, J. J. (1997). Multicultural diversity of children’s picture books: Robert Fulton Elementary School Library (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED413926.pdfNaidoo, J. C. (2014). The importance of diversity in library programs and material collections for children. Erişim adresi: http://www.kulturivast.se/sites/default/files/alscwhitepaper_importance_of_diversity_with_graphics_final.pdfNas, R. (2002). Örneklerle çocuk edebiyatı. Bursa: Ezgi Kitabevi.Rankin, C. and Brock, A. (Ed.). (2012). Library services for children and young people: challenges and opportunities in the digital age. London: Facet Publishing.Sivakamasundari, R. and Devaki, N. (2017). Nature walk and reading skill - a couple of handle to handle basket full of skills. 2nd International Conference Conjugative Management, Library Information Science, Social Science and Technology for Virtual World (s. 227-230) içinde. New Delhi: Modern Rohini Education Society. Sommer, D. (2012). A childhood psychology: Young children in changing times. New York: Palgrave Macmillan.Sümbül S. (2017). Göçmenlerin topluma entegrasyonunda kütüphanelerin rolü. Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, 8, 42-58. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/395539Taylor, C. (1992). The politics of recognition. A. Gutmann (Ed.), Multicultura-lism and the politics of recognition (s. 25-74) içinde. Princeton: Princeton University Press.Ting, R. I. (2017). Accessibility of diverse literature for children in libraries: A literature review. SLIS Student Research Journal, 6 (2/4), 1-8. Erişim adresi: http://scholarworks.sjsu.edu/slissrj/vol6/iss2/4Tylor, E. B. (1871). Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art and custom (Volume 1). London: Bradbury, Evans and Co., Printers, Whitefriars.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (1982). Mexico City Declaration on Cultural Policies. World Conference on Cultural Policies. Mexico City: UNESCO. Erişim adresi: https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals401.pdfUygur, N. (1984). Kültür kuramı. İstanbul: Remzi Kitabevi.Vandergrift, K. E. (1996). Female advocacy and harmonious voices: A history of public library services and publishing for children in the United States. Library Trends, 44 (4), 683-718.Walter, V. A. (2001). Children & libraries : Getting it right. Chicago: American Library Association. Weeks, J. (1998). Farklılığın değeri. İ. Sağlamer (Çev.). Kimlik: Toplu-luk/Kimlik/Farklılık (…) içinde. İstanbul: Sarmal Yayınları. (Orijinali 1990’da yayımlanmıştır).Willett, H. G. (1995). Public library youth services: A public policy approach. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.The International Federation of Library Associations and Institutions. (2011). Çocuk kütüphanesi hizmetleri için ilkeler. B. Yılmaz ve S. Ekici, (Çev.). Türk Kütüphaneciliği, 25 (4), 545-552. (Orijinal yayımlanma tarihi bilinmiyor).Yılmaz, B. (2013). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkla-rında ebeveynlerin duyarlılığı. Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler (s. 525-540) içinde. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.