PROF. DR. İSMAİL CERRAHOĞLU’NUN HAYATI VE ESERLERİ

Öz Kur’ân insanlığa doğru yolu göstermek için indirilen son ilâhî mesajdır. Hicri ilkasırdan itibaren sayısız âlim ilahi mesajın en doğru şekilde anlaşılmasını hede eyerektefsir sahasında faaliyetlerde bulunmuştur. Diğer ilimlerde olduğu gibi tefsir ilmininde belli kriterler çerçevesinde yürütülmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle Tefsir Usulü veTefsir Tarihi, tefsir ilmi bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada tefsir ilminin buiki alanında eser vermiş Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun hayatı anlatılmış, eserlerine yerverilmiştir. 

Kaynakça

Atmaca, Gökhan, “İsmail Cerrahoğlu ve İlmi Çalışmaları”, Usul Dergisi, Sayı:21, 2014.

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1988.

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1995.

Cerrahoğlu, İsmail, “Garânik Meselesinin İstismarcıları”, AÜİFD, XXIV, Ankara 1981.

Cerrahoğlu, “Tefsir ve Hadis Kitabetine Karşı Peygamber ve Sahabe’nin Durumu”, AÜİFD, IX, Ankara 1961.

Cerrahoğlu, İsmail, Yahya İbn Sellâm ve Tefsirdeki Metodu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1970.

Kılıç, Sadık, Şeyhmus Demir, “Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu ile “Hayat Tecrübesi” Üzerine Bir Söyleşi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, Erzurum 2009, s. 217- 238.

Özsoy, Ömer ve Koç, Mehmet Akif “İhtiyat, İntizam ve İnziva Dolu Bir Hayat (Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU)”, İslamiyât, Bülten Sayı:6, Mart 2003, ss. 3-10.

Özbakkal, Ayşenur, “Prof.Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun Hayatı, Eserleri ve Tefsir İlmine Bakış Açısı”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bitirme Ödevi, Zonguldak 2017.