Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tatlı su ekosistemleri konusundaki temel kavramların üniversite öğrencileri tarafından algılanma düzeyleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi A.B.D.1
Görüntülenme :
711
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı farklı anabilim dallarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını ve tatlı su ekosistemleri konusundaki başarılarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 287 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Tuncer, Ertepınar ve Tekkaya (2005), tarafından geliştirilen çevre tutum ölçeği ile araştırmacılar tarafından oluşturulan tatlı su ekosistemleri başarı testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla t testi, tek yönlü ANOVA kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının orta düzey ile yüksek düzey arasında olduğu, öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre kız öğretmen adayları lehinde anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin tatlı su ekosistemleri konusundaki başarılarının yüksek düzeyde olduğu ve öğrencilerin çevreye yönelik tutumları ile tatlı su ekosistemleri konusundaki başarıları arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The present study aims to identify university students' attitudes towards the environment and achievement level in freshwater ecosystems. The survey model was adopted. The sample included 287 university students studying at various departments of Gazi University. In order to collect data, "Environmental attitudes questionnaire" developed by Tuncer, Ertepınar ve Tekkaya (2005) and "Freshwater ecosystems achievement test" developed by the researchers were employed. The data collected were assessed by means of ttest and One-way ANOVA on SPSS. At the end of the study it was found out that university students' attitudes towards the environment varied between high and medium level and that students' attitudes towards the environment varied statistically significantly in terms of gender. In addition, it was determined that the students in the sample had high levels of achievement in freshwater ecosystems and that there is a medium-level relationship between students' attitudes towards the environment and achievement in freshwater ecosystems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :