Okulda Zorbalık ve Şiddetin Nedenleri ve Önlenmesinin Yönetimi (Muğla Merkez İlçe Örneği)

Bu çalışmanın amacı, ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan okul yöneticilerinin okulda şiddet ve zorbalığı önleme yönetimi konusundaki görüşlerini değerlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmaktır. Araştırmaya 33 okul yöneticisi katılmıştır. Bu yöneticilerden 12’si (%36) ilkokul, 8’i (%25) ortaokul ve 13’ü (%39) lise okul müdürüdür. Çalışmada, araştırmanın kantitatif kısmında anket, niceliksel kısmında olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlara göre; okullarda yaşanan zorbalık ve şiddet olaylarının itme-kakma, kavga, arkadaşını aşağılama, çeteleşme, zorla bir şey kabul ettirmeye çalışma gibi davranışlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Okul müdürlerinin görüşlerine göre bu tür davranışların nedenlerinin; ailenin çocuğu yetiştirme tarzından, aile içi şiddetten, öğrencinin içinde bulunduğu çevreden, görsel medyadaki şiddet içeren yapımlardan, öğrencinin akademik başarısızlığından kaynaklanabileceği bilgisine ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin okulda şiddeti ve zorbalığı önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerden bazılarının; öğretmenleri bilgilendirme, öğrencilerle birlikte kurallar belirleme, riskli alanları denetim altında tutma ve öğrenci velileri ile iletişim kurma olduğu anlaşılmıştır. 

The Causes of Bullying and Violence at Schools and Managing the Prevention of It (The Sample of Muğla Province)

The purpose of this study is to evaluate the opinions of school administrators working in primary, secondary and high schools regarding the prevention of bullying and violence at schools and to develop solution offers about this subject matter. The participants of the study consisted of 33 school administrators working in the central district of Muğla province. 12 (%36) of these administrators were working at primary schools, 8 (%25) of them were working at secondary schools and 13 (%39) of them were working at high schools. In the study, survey model was used in the quantitative part of the study whereas case study method was applied in the qualitative part of the study. According to the results of the study, it was found out that bullying and violence behaviors at schools mostly consisted of such behaviors as pushing and jostling, fighting, humiliating other friends, getting ganged and imposing something by force. Additionally, it was seen that activities such as informing teachers, stating rules together with the students, keeping risky areas of school under control and keeping in contact with parents are some of the activities conducted by school administrators with the purpose of preventing bullying and violence at schools.

Kaynakça

Aksu, A. (2002). Lise öğrencilerinde psikoaktif madde kullanımı ve şiddet davranışı. Uzmanlık Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Avcı, R. (2006). Şiddet davranışı gösteren ve göstermeyen ergenlerin ailelerinin aile işlevleri, öfke ve öfke ifade tarzları açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Besag, V. E. (1989). “Bullying and victimization in schools”, Milton Keynes, PA: Open University Press, UK.

Buluç, Bekir, (2005). “Televizyonlarda Yer Alan Şiddet İçeren Programların Okulda Şiddete Etkisi Ve Şiddet Önleme Amacıyla Okul Yöneticilerinin Alabileceği Önlemler” (2005), Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, s. 44-73. Ankara.

Çınkır, Ş. ve Karaman-Kepenekçi, Y. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34, 236-253.

Ersoy, Ö. (2001). Televizyondaki Şiddetin Çocukların Saldırgan Davranışları Üzerindeki Etkisi.

Çağdaş Eğitim Dergisi, Nisan 2001, s.31-34. Ankara.

Eisenbraun, K.D. (2007). Violence in schools: prevalence, prediction and prevention. Aggression & Violent Behavior, 12 (4), 459-469.

Farrıngton, D. P. (1993), “Understanding and preventing bullying”, Chicago Journals, 17, s. 381-458.

Flannery, D.J., Vazsonyi, A.T., Liau, A.K., Guo, S., Powel, K.E., Atha, H., Vesterdal,W. ve Embry, D.(2003). Initial behavior outcomes for the peace builders universal school-based violence prevention program. Developmental Psychology, 39( 2), 292-308.

5009 2277

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

8. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusunda Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi

Elif Türnüklü, Mustafa Zeki Aydoğdu, Ayşe Simge Ergin

Öğrenme Amaçlı Yazmanın Modern Fizik Konularını Öğrenmede ve Öğrenciler Üzerinde Etkisi

Funda YEŞİLDAĞ HASANÇEBİ, Gülşen KOÇAK, Asiye Pınar KÖKSAL, Sabriye SEVEN

Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitim Alan Dersi Öğretim Elemanlarının Liderlik Düzeyleri

Hülya Kasapoğlu

Yetişkin Eğitiminde ‘Sekiz Süreç Elementi’ Doğrultusunda Öğretmenlerin Aldıkları Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

Kevser KARA, Berna Karakoç

5., 6., 7., 8. Sınıfların Fen Bilimleri Dersine Ait Sınav Sorularının Soru Biçimlerine Göre Değerlendirilmesi (Muş İli Örneği)

Hasan GÜLERYÜZ, İbrahim ERDOĞAN

Eğitsel Şarkı ve Oyun Tekniklerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kalıcılığı Üzerine Etkileri

Fatih GÜRBÜZ, Ezelnur ÇEKER, Ufuk Töman

Bilimsel Bir Dergide Yayımlanan Nicel Veri Analizi Programları Kullanılmış Makalelerin Değerlendirilmesi

Ali İhsan Mut, Tamer Kutluca, Samet Gündüz

Öğretmen Adaylarının Elektrokimya Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Adem YILMAZ, Samih BAYRAKÇEKEN

Aritmetik ve Cebir Kavramları ile İlgili Farkındalık

Yaşar AKKAN, Pınar AKKAN, Bülent GÜVEN

Mikro-Öğretim Yöntemi Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Kullanım Düzeylerini Nasıl Değiştirmektedir?

Gül KALELİ YILMAZ, Ali ERGÜN