Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 20 - 37 2015-06-01
TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
İsa Demirkol,Mustafa ÜNĞAN,Murat AYANOĞLU
19 261

Öz ÖzetTedarik zincirindeki firmaların karşılaştıkları riskler tedarik riski, operasyonel risk, güvenlik riski ve çevresel risk olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu risklerin nelerden oluştuğu ve algılanan risklerin işletme performansı üzerindeki etkileri konusunda literatürde az sayıda ampirik çalışma bulunmakta olup bu çalışmaların hiçbirisi tedarik zinciri riskleri tüm boyutları ile ele alınmamıştır. Diğer çalışmalardan daha kapsamlı olan bu çalışmanın amacı bu alandaki mevcut yazına katkıda bulunmaktır. Bu çalışma için TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği) ve NOSAB'da (Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi) faaliyet gösteren 106 otomotiv işletmesinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak yüz yüze görüşülerek veri toplanmıştır. Verilerin normallik ve varyans homojenlik testine uymadığı görüldüğünden, analizde nonparametrik test olan ilişki-bağımlı II. Grup Wilcoxon eşleştirilmiş test uygulanmıştır. Bu test sonucunda algılanan riskler ile performans arasında birçok risk kategorisi için büyük oranda farklılık bulunduğu görülmüştür. Çalışmanın, tedarik zinciri riskini yönetme sürecindeki tüm firmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Abadie, A., Gardeazabal, J., (2003). The Economic Cost Of Conflict: A Case Study Of The Basque Country. American Economic Review 93, 113–132.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Makale
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
İsa Demirkol
Mustafa ÜNĞAN
Murat AYANOĞLU