Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin değişen rehberlik hizmetlerini ve kendi rollerini algılamaları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Ülkemizde son zamanlarda okul rehberlik hizmetlerinde yapılan degisimler dikkat çekicidir. İlkögretim okullarında iki yıldır akademik program içine sınıf rehberligi etkinlikleri konulmus ve ögretmenlere bu müdahalede önemli sorumluluklar verilmistir. Bu nedenle ögretmenlerimizin, rehberlik hizmetlerindeki degisimi algılamaları ve benimsemeleri, sunulan rehberlik hizmetinin kalitesinde önemli bir faktördür. Arastırmanın Amacı/Arastırma Soruları: Bu çalısmanın amacı ilkögretim okullarında çalısan ögretmenlerin rehberlik hizmetlerinde yasanan degisimleri ve kendilerine verilen rehberlik görevlerini nasıl algıladıklarını belirlemektir. Arastırmada üç soruya yanıt aranmıstır: 1.Ögretmenler rehberlik hizmetlerindeki degisimleri nasıl algılıyorlar? 2.Ögretmenler, ilkögretim okullarında akademik programa konulan sınıf rehberligi etkinliklerini nasıl algılıyorlar? 3.Ögretmenler rehberlik görevlerini nasıl algılıyorlar? Arastırmanın Yöntemi: Arastırma genel tarama modeli kullanılmıstır. Arastırmaya Balıkesir il merkezinde 11 ilkögretim okulunda 226 ögretmen katılmıstır. Anketten elde edilen verilerin frekans ve yüzdelik degerleri hesaplanmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Arastırmada elde edilen veriler sunlardır: 1. Arastırmada ögretmenlerin rehberlikte degisim yapılmasına ihtiyacın oldugunu, MEB’in rehberlik hizmetinde yaptıgı degisimlerin nedenlerini kısmen bildikleri, getirilmeye çalısılan gelisimsel-önleyici rehberlik yaklasımını benimsedikleri ancak okullardaki gelisimsel-önleyici uygulamalarda yetersizlikler algıladıkları belirlenmistir. Ayrıca yürütülen rehberlik hizmetlerinin ögrencilerin, okulun ve toplumun ihtiyacını karsılamada kısmen yeterli buldukları ve psikolojik danısmanların geleneksel rollerini daha fazla algılamakla beraber, psikolojik danısmanların koordinasyon, konsültasyon, ögretim liderligi, ögrenci savunuculugu, okul güvenligin gibi gelisimsel rehberlikle ön plana çıkan yeni rol ve görevlerini de algıladıkları belirlenmistir. 2. Arastırmada ögretmenlerin akademik programa konulan sınıf rehberligi uygulamasını benimsedikleri, sınıf rehberligini 15 günde bir degil her hafta yapılmasını istedikleri, sınıf rehberligini ögrencilerin gelisimlerine yararlı olarak degerlendirdikleri ve sınıf rehberliginin hem ögretmenlerin hem de psikolojik danısmanların sorumlulugunda olmasını istedikleri belirlenmistir. 3. Arastırmada ögretmenlerin büyük çogunlugunun rehberlik hizmetinde ögretmenlerin rol almasını benimsedikleri ve bunun için gayret gösterdiklerini, ancak MEB’in ögretmenlere verdigi görevleri yerine getirmede sıkıntı yasadıkları ve bunun için kendilerine hizmet içi egitim verilmesini istedikleri belirlenmistir.

Özet İngilizce :

Status of the Problem: Recently in our country, some interesting changes have been made in the field of school guidance services. For the last two years, classroom guidance activities have been included in the academic program of primary schools and the teachers have been granted significant responsibilities throughout these activities. Therefore our teachers’ perception and adoption of the changes in guidance services is an important factor for the quality of supplied guidance services.Purpose of the Study/Research Questions: Purpose of this study is to find how primary school teachers perceive the changes experienced in the field of guidance services as well as the guidance tasks they are given. Three major questions were posed in this study: 1. How do the teachers perceive changes in guidance services? 2. How do the teachers perceive classroom guidance activities included in the academic program of primary schools? 3. How do the teachers perceive their guidance tasks? Method of the Study: A general scanning model was used for subject study. 226 teachers out of 11 primary schools at the provincial center of Balıkesir participated in the study. Frequency and percentiles of the gathered survey data were calculated. Findings and Conclusions: Gathered findings of the study are as follows: 1. In the study, it was found that the teachers needed to bring changes to the guidance area; that they were partially aware of the reasons for the changes on guidance services made by the Ministry of National Education; that they adopted the developmental-preventive guidance approach being introduced. However it was also found that they also sensed some inadequacies during the developmental-preventive practices at the schools. Teachers found the ongoing guidance services partially sufficient to meet the needs of the students, the schools and the society; they perceived the traditional roles of psychological counselors to a greater extent and on the other hand they perceived their new roles and tasks that stand out with developmental guidance such as coordination, consultation, instructional leadership, advocacy in favor of the students and school safety. 2. Later in the study, it was found that teachers adopted the school guidance practice included in the academic program; wanted to perform classroom guidance activities weekly rather than fortnightly; viewed classroom guidance as valuable for the development of students and aspired both the psychological counselors and the teachers to undertake the responsibility of classroom guidance services. 3. It was observed that the majority of teachers adopted the accountable role of teachers in guidance services and they showed great effort to do so, but they had some difficulties in fulfilling the tasks of the Ministry of National Education. It was noted that they required taking in-service training.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :