Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk anababa ilişki ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı1, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danı
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Problem: Anne baba çocuk ilişkisinin niteliğinin belirlenmesi, etkileşimin geliştirilmesinde önem taşımaktadır. Anne baba çocuk ilişkisini anlamaya yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar, çoğunlukla süt çocukluğu ve özellikle yenidoğan dönemine yoğunlaşmıştır. Çocukluğun ileri dönemlerine ait çalışma sayısı yetersizdir. Çocuk ve anne babanın etkileşiminin niteliğini belirleyen ölçeklere bakıldığında ülkemizde bu ölçeklerin genellikle ebeveynlerin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçekler olduğu görülmektedir. Araştırmanın Amacı: Karşılıklı ilişkiye yönelik davranışların tanımlandığı bir ölçek ihtiyacı ile Çocuk Anababa İlişki Ölçeği'nin (Child Parent Relationship Scale, Pianta, 1992) uyarlama çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı anababa çocuk ilişkisini belirleyen bir ölçeğin Türkçeye uyarlanmasıdır. Yöntem: Çocuk Anababa İlişki Ölçeği'nin uyarlama çalışması kapsamında araştırmaya 4-6 yaş grubunda çocuğu olan 234 anne katılmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi, Cronbach alfa ve basit doğrusal korelasyon teknikleri kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda faktör yükleri değerinin. 30; istatistiksel sonuçların yorumlanmasında anlamlılık düzeyi .01 olarak ölçüt alınmıştır. Bulgular: Ölçeğin Türkçeye uyarlanan versiyonu 2 faktörlüdür. Birinci faktörde yer alan maddelerin yük değeri .38 ile .72 arasında değişmektedir. Aynı değerler ikinci faktörde. 42 - . 72 arasındadır. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı Çatışma alt boyutu için. 98 (p<.01); olumlu ilişki boyutu alt boyutu için .96 (p<.01); toplam puan için . 96 (p<.01); bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlık katsayıları (Cronbach alfa) Çatışma boyutu alt ölçeği için .85; Olumlu boyut alt ölçeği için .73 ve toplam için .73 olarak bulunmuştur. Spearman Brown düzeltmesinden sonra testin iki yarısı arası korelasyonu ise aynı sırayla .84, .73 ve.72'dir. Bulunan değerler ölçeğin güvenirliği için yeterli sayılacak düzeydedir. Tartışma ve Sonuçlar: Anne baba çocuk ilişkisini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir aracın alana katkı sağladığı ve bu alanda başka ölçekler geliştirilmesi çalışmalarını destekleyebileceği düşünülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre aracın yapı geçerliğine daha güçlü kanıtlar oluşturabilecek Doğrulayıcı faktör analizinin yapılması ve ölçeğin ileride yapılacak çalışmalarda anne ve baba gruplarının yer aldığı örneklemlerde de geçerlik güvenirliğinin test edilmesi önerilebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Problem: Identifying the quality of mother-child relationship is important for the development of interaction. The studies carried out so far on mother-child relationship have focused mostly on infancy and particularly on the newborn. The number of studies related with further ages of childhood is limited. Given the available scales that identify the quality of parent-child interaction, it is observed that the scales in our country mainly aim to identify the attitudes of parents. Research Aim: It was decided to adapt the Child-Parent Relationship Scale (Pianta, 1992) in order to meet the need for a scale identifying the behaviors related with mutual relationship. The purpose of this study is to adapt into Turkish the scale that identifies mother-child relationship. Method: 234 mothers who have children in the age group of 4 to 6 took part in the adaptation process of the Child-Parent Relationship Scale. Factor analysis, Cronbach alpha and simple linear correlation were the techniques used for the analysis of data. As a result of the analysis, the value of factor loads was found to be .30 and the significance level for the interpretation of the statistical results was .01. Results: The Turkish version of the scale has two factors. The load values of items in the first factor range between .38 and. 72. The values are between .42 and .72 in the second factor. The testretest reliability coefficient of the scale is .98 (p<.01) for the dimension of conflict, .96 (p<.01) for the dimension of positive relationship and .85 for the total score. The internal consistency coefficients (cronbach alpha) of the scale are .85 for the dimension of conflict, .73 for the dimension of positive relationship and .73 for the total score. The Spearman Brown split half coefficients are .84, .73 and .72, respectively. The values found are at a sufficient level to prove the reliability of the scale. Discussion and Conclusions: It is believed that a scale that is reliable and valid enough to measure mother-child relationship will contribute to the field and pave the way for developing other scales in this field. According to the results of this study, it is suggested to conduct confirmatory factor analysis to provide further evidence for construct validity of the scale, and to test validity and reliability in samples of mother and father groups in further studies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :