Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alan derslerinin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Günümüzde görsel sanatlar öğretmenlerinin doğru öğrenme ortamlarını yaratmalarını, çağdaş sanat eğitimi yaklaşımlarını uygun yöntem ve tekniklerle uygulayabilmelerine bağlıdır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de öğretmenlerin eğitimleri sırasında böyle bir ortamda yetişmeleri gerekmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı alan derslerinin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca görsel sanatlar öğretmeni adaylarının yaratıcılık düzeyleri ile mezun oldukları lise türü ve cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem: Araştırma, 35 öğrenciye 6. yarıyılın başında ve 7. yarıyılın sonunda Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (Sözel A Formu) uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu zaman diliminde gördükleri dersler araştırmacılar tarafından geliştirilen gözlem formu kullanılarak gözlenmiştir. Verilerin analizinde standart sapma, frekans, yüzde, t-Testi, Mann Whitney-U Testi kullanılmıştır. Sonuçlar: Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin öntest ve sontest yaratıcılık puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu, gözlem sonuçlarından elde edilen verilerin araştırma sonucunu destekler nitelikte olduğu ortaya koyduğu, öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile mezun oldukları lise türü arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre bayanların lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür.

Özet İngilizce :

Bases of Research: Today, the visual arts teachers to create the right learning environment, contemporary approach to art education and to apply appropriate methods and techniques depend. In order to achieve this during the training of the teachers are expected to grow in such an environment. Purpose of the Research: The purpose of this study is to investigate the effects of the main courses of Visual art Education Department of Fine Arts Education Section in Atatürk Universıty, Kazım Karabekir Faculty of Education on the creative thinking ability of visual art teacher candidates. It is also investigated whether there is statistically significant difference between creativity levels genders and the type of high school education of visual art educator candidates. Method of the study: This study was carried out by applying Torrance Creative Thinking Test Verbal Form A (TCTT) to the 35 students of the art education department pre-test at the beginning of the sixth term and the post-test at the end of the seventh term. In addition, the author observed the lessons of these students in that period by using an observation form developed by the authors. The data were collected with Verbal A Form of Torrance Creative Thinking Test and with Lecturer Observation Form which was developed by the author. Standart Deviation, frequence, percentage, t- Test and Mann Whitney-U Test were used to analyse data. Findings of the study: The results of this study are as follows, there is statistically significant difference between pretest and posttest creativity scores of students, ıt is revealed that the data obtained from observations support the results of this study, there is no significant difference between the creativity levels and the type of high school education of students. According to the gender variable was significant difference in favor of women.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :