Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının zaman yönetimi becerileri ve tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
719
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının zaman yönetimi becerileri ve tutumlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlılık düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerden uygun örnekleme yoluy-la "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri Ve Tutumları Formu" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ki-kare testi ve betimsel istatistikte kullanılan frekans, yüzde tabloları kullanılmış, veriler SPSS 16.00 programında çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerilerinde sınıf değişkenine göre bazı maddelerde anlamlı fark olmasına rağ-men cinsiyete göre anlamlı fark bulunamamış-tır. Öğretmen adaylarının tutumlarında da her iki değişkene göre anlamlı fark yoktur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the significance levels on time management skills, and attitudes of Turkish teachers according to gender and class variables. Descriptive re-search was used in this study. Data of the study were gathered from students of Ataturk University Kâzım Karabekir Faculty of Educa-tion through the appropriate sampling with a "form on time management skills, and atti-tudes of prospective Turkish teachers". Chi-square test and descriptive statistics such as frequencies and percentage tables used in the analysis of the data and data was analyzed using SPSS 16. 00 program. According to the results of the study, although some items on time-management skills according to the class variable are significant; no significant differ-ence was found by gender. There are no significant difference on the attitudes of the prospective teachers according to both varia-bles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :