Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği

Bu çalışmada, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın öğretimi amacıyla geliştirilen etkileşimli çoklu ortam uygulamalarının derse yönelik tutum ve başarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın öğretimine yönelik hazırlanan çoklu ortam materyali akıllı tahta, bilgisayar ve tabletlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Deney grubundaki dersler, hazırlanan öğretim yazılımının akıllı tahtada kullanımı ile gerçekleştirilirken kontrol grubundaki dersler mevcut öğretim programına göre gerçekleştirilmiştir. Araştırma süreci ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen ile başarı bakımından gruplandırılmış üst seviye, orta seviye ve alt seviye olmak üzere üç okulda yürütülmüştür. Araştırmada, çoklu ortam uygulamaları ile yürütülen Türk dili ve edebiyatı dersinin, öğrencilerin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarını ve bu dersteki başarılarını üç okul seviyesinde de anlamlı düzeyde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Effects of Multimedia Applicatıons in Turkısh Language and Literature Teaching: Example of The National Literature Period

In this study, the effects of interactive multimedia applications developed for the purpose of teaching Turkish Literature in the National Literature Period on the attitude and success of the course were examined. The National Literature Period Turkish literature is designed to be used for the teaching of Turkish literature on smart boards, computers and tablets. The courses in the experimental group were conducted with the use of the prepared instructional software on the smart board, while the courses in the control group were conducted according to the current curriculum. The research process was carried out in three schools as high-level, middle-level and lower-level pre-test semi-experimental design with pre-test control group. In the research, it was concluded that Turkish language and literature course carried out with multimedia applications significantly increased the attitudes of students towards Turkish literature and their success in this course at three school levels.

Kaynakça

Akbaba, B. (2009). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Aktaş, Ş. (2009). Edebî metin ve özellikleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Hüseyin AYAN Özel Sayısı), 39, 187-200.Bilgegil, K. (2004). Edebiyat. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Cilt 2, ss. 428-436). İstanbul: Dergâh Yayınları. Brooks, D. W (1997). Web-teaching: A guide to designing interactive tcaching for the World Wide Web. New York: Plenum.Büyüköztürk, S. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı ( 8. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.Çetin, İ. (2015). Türk dili ve edebiyatı öğretiminin tarihsel gelişimi. İ. Çetin (Ed.), Dil ve edebiyat öğretim yöntemleri içinde (2. Baskı, ss.1-22). Ankara: Nobel Yayınları.Çetin, O. (2010). Fen ve Teknoloji dersinde “çoklu ortam tasarım modeli”ne göre hazırlanmış web tabanlı öğretim içeriğinin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi ile içeriğe yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Çoruk, H. ve Çakır, R. (2017). Çoklu ortam kullanımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve kaygılarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 1-27.Gülbenk T. (2008). Çoklu ortam gösteriminin 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına etkisi (oran-orantı örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, (9),1.Kavcar, C. (1994). Edebiyat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press.Okay, O. (1994). Edebiyat. TDV İslam Ansiklopedisi (Cilt 10, ss. 395-397). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.Sevim, O. (2013). Sekizinci sınıf Türkçe dersi kişisel gelişim temasının öğretiminde etkileşimli bilgisayar uygulamalarının etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Schwartz, J. E. and Beichner, R. J. (1999), Essentials of educational technology. Bostan: Allyn and Bacon.Shenton, A. and Pagett, L. (2007). From ‘bored’ to screen: the use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy, 41 (3), 129-136.Tannenbaum, R. S. (1998). Theoretical foundations of multimedia. New York: Computer Science Press.TDK (2011). Türkçe Sözlük (11. Baskı), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Veyis, F. ve İskender, M. E. (2018). Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin akıllı tahta kullanım yeterlikleri üzerine bir inceleme, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Antalya.Veyis, F., (2015). Türk edebiyatı dersine yönelik tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması, Turkısh Studıes, 10 (11), 1609-1620.