Dayanıklılık Antrenmanları Sonucu Plazma Hacim Değişiklikleri Ve Performans İlişkisi

Bu çalışma,yapılan dayanıklılık antrenmanları sonucu plazma hacim değişiklikleri ve performans arasında ilişki olup olmadığı, aynı zamanda alınan kan parametrelerinin antrenman öncesi ve antrenman sonrası yapılan testler arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya beden eğitimi ve spor bölümünde öğrenim gören random yöntemi ile seçilmiş 26 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 22,80±2,29,  boy ortalaması 168,69±7,51, kilo ortalaması 61,13±11,33 şeklindedir. Yaşlar resmi kimlik kayıtları ile belirlenmiş olup, boyları duvara monte boy ölçer mezura ile, vücut ağırlıkları GSC-7100 marka vücut analiz baskülü ile ölçülmüştür. Kan alımları antrenman öncesi ve antrenman sonrası yapılarak, hastane laboratuvarında tam kan tetkiki gerçekleştirilmiştir. Dayanıklılık performanslarının belirlenmesinde ise Conconi testi uygulanmıştır. Yapılan ölçüm ve testlerden elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Tüm değişkenlerin ortalama değerlerini belirlemede Tanımlayıcı İstatistik, yine tüm değişkenler arası ilişki olup olmadığını belirlemede Korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan kan testlerinin antrenman öncesi ve antrenman sonrası farklılıkların belirlenmesinde ise Eşleştirilmiş Örneklem testi yapılmıştır. Sonuç:Yapılan dayanıklılık antrenmanlarının hemoglobin, RBC (eritrosit), MCV (alyuvar hacim ve boyutları),    MCH (her bir kırmızı kan hücresindeki hemoglobin miktarı) gibi kan parametrelerinde antrenman öncesi ve sonrası ölçümler arasındaki farkın anlamlı olduğu, aynı zamanda koşulan toplam mesafeler ile düzeltilmiş hemoglobin değerleri arasındaki ilişkinin de anlamlı olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Dayanıklılık Antrenmanı; Plazma Hacmi; Kan Parametreler

Endurance Training Outcomes Plasma Volume Changes and Performance Relationship

This study was conducted to determine whether there is a relationship between endurance plasma volume changes and performance in endurance training, and to determine the difference between pre-training and post-training tests of blood parameters at the same time. 26 randomly selected students participated in the study voluntarily participated in the physical education and sports department. The average age of participants was 22,80 ± 2,29, the mean height was 168,69 ± 7,51 and the weight average was 61,13 ± 11,33. The ages were determined by official identification records, and the body weight was measured with the GSC-7100 brand body analysis scale, with a wall mounted height measuring instrument. Blood acquisitions were performed before and after the training, and a full blood test was performed in the hospital laboratory. Conconi test was applied when determining the durability performances. Statistical evaluation of the data obtained from the measurements and tests were made using the SPSS 22.0 program. Descriptive Statistics to determine mean values of all variables, Correlation Analysis to determine whether there is a relationship between all variables. A paired sample test was performed before and after the training of blood tests. The difference in blood parameters such as hemoglobin, RBC (erythrocyte), MCV (red blood cell volume and size), MCH (hemoglobin amount in each red blood cell) was significant and the difference between pre- and post- the relationship between hemoglobin values was also found to be significant.

Kaynakça

Kaynaklar1. Akgün N. [Exercise Physiology]. Egzersiz Fizyolojisi. 4. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi; 1993 cilt 1-2.

2. Arslan C, Bingölbalı A, Kutlu M, Baltacı AK. [Influence of volleyball and athletics on hematological and biochemical parameters of girls]. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi 1997; 2: 28-34.

3. Baltacı AK, Moğulkoç R, Üstündağ B, Koç S, Özmerdivenli R. [Some hematological parameters and plasma proteins and serum zinc, calcium, phosphorus levels in young athletes]. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi 1998; 3: 21-30.

4. Beydağı H, Çoksevim B, Temoçin S, Akar S. [Effect Of Acute Submaximal Exercise On Coagulation İn People Who Do Or Do Not Exercise]. Spor Hekimliği Dergisi 1992; 27: 113-119.

5. Beydağı H, Çoksevim B, Temoçin S, Akar S. [Effects Of Acute Submaximal Exercise On Leukocytes İn People Who Do Or Do Not Exercise]. Spor Hekimliği Dergisi 1993; 28: 52-62.

6. Beydağı H, Çoksevim B, Temoçin S. [Effect Of Exercise On Some Erythrocyte Parameters İn Groups That Do And Do Not Exercise]. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 5: 21-28.

7. Bezci Ş, Kaya Y. [Examination of Some Biochemical Parameters Before and After Training in Elit Ms. Taekwondo Sports]. Pamukkale Journal Of Sport Sciences 2010; 1 (2): 1-16.

8. Bishop D. [Warm Up II. Performance Changes Following Active Warm Up and How to Structure The Warm Up]. Sports Medicine 2003; 33: 483-498.

9. Büyükyazı G, Turgay F. [Acute and Chronic Effects of Continuous and Common Interval Running Exercises on Some Hematological Parameters]. Ege Üniversitesi Spor Hekimliği Dergisi 2000; 35: 108.

10. Conconi F, Ferrari M, Ziglio PG, Droghetti P, Codeca L. [Determination of the Anaerobic Threshold by a Noninvasive Field Test in Runners]. J.Appl. Physiol. 1982; 5: 869-873.

11. Conconi F, Grazzi G, Casoni I. [The Conconi Test: Methodology After 12 Years of Application]. Int J Sports Med. 1996; 17: 509-519.

12. Çavuşoğlu H. [Exercise And Blood]. Egzersiz ve Kan. İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı Bildiri Kitabı 1991; 249-252.

13. Davidson RJL, Robertson JD, Gales G, Maughan RJ. [Hematological Changes Associated With Marathon Running]. Int. J. Sports Med. 1987; 8: 19-25.

14. Dill DB, Costill L. [Calculation of percentage changes in volumes of blood, plasma and red cells in dehydration]. J Appl Physiol 1974; 37(2): 247-248.

15. Ercan M, Bayıroğlu F, Kale R, Adak B, Tuncer İ, Tekeoğlu İ. [The Effect Of An Exercise Performed İn The "Long Term Durability Run" Category On Some Blood Parameters]. Spor Hekimliği Dergisi 1996; 31 (2): 73-80.

16. Fox EL, Bowers RW, Foss ML. [Physiological Foundations of Physical Education and Sports]. Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri. Ankara: Bağırgan Yayınevi; 1999; 241-288,-291-355.

17. Fox EL, Bowers RW, Foss ML. The Physiological Basis of Physical Educationand Athletics]. 4nd ed. W.B. Saunders Company; 1988.

18. Guyton MD, Hall JE. [Textbook of Medical Physiology]. Tıbbi Fizyoloji. (Çeviri: Çavuşoğlu H.) 9. Baskı. İstanbul: Yüce Yayınları Alemdar Ofset; 1996.

19. Günay M, Cicioğlu İ. [Sports Physiology]. Spor Fizyolojisi. 1. Baskı. Gazi Kitabevi Baran ofset Ankara; 2001.

20. Karvonen J, Saare J. [Hemogiobin Changes And Decomposition Of Erythrocytes During 25 Hours Following A Heavy Exercise Run]. J. Sports Med. 1976; 16: 171–176.

21. Kaya İ, Gökdemir K. [Investigation of Some Physical Properties of Kastamonu Physical Education and Sports Students in High Altitude Training and Chronic Effects on Various Blood Parameters]. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2015; 2 (2): 79-86.

22. Kayaalp O. [Medical Pharmacology Due To Rational Treatment]. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.2. Baskı. Ankara; 1983 (3).

23. Lindemann R. [Low Heamatcrits During Basic Training Athletes Anemia]. Nengld J Med 1978; 21:1191

24. Mujika S, Padilla A, Geyssant J, Chatard C. [Hematological Responses to Training and Taper in Competitive Swimmers: Relationships with Performanc]. Archives of Physiology and Biochemistry The Journal of Metabolic Diseases 1997; 105 (4).

25. Renstrom P, Kannus P. [Prevention of İnjuries in Endurance Athletes. In: Endurance in Sport]. R.J. Shepard Po Astrand (eds). Bodmin England: Blackwell Science Ltd; 2000; 474.

26. Spodaryk K. [Haematological And İron-Related Parameters Of Male Endurance And Strength Trained Athletes]. European Journal Of Applied Physiology 1993; 67(1).

27. Taşkıran Y, Varol SR. [Comparison of Pre-Season and Post-Season Values of Some Respiratory and Blood Parameters in Elite Female Handballs]. İzmir Ege Üniversitesi 1995; 1(2):83-89.

28. Turgay F. [The Effect of Two Different Exercises Made at Aerobic and Anaerobic Threshold Rates on Blood Lipids and Lipoproteins]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1997.

29. Ünal M. [Effects of Aerobic and Anaerobic Acute-Chronic Exercises on Immune Parameters]. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,20. 1998.