İSTANBUL’DA MÜTAREKE DÖNEMİ YEDEK SUBAY TEŞKİLATLANMALARI

Kaynakça

Ar ivler Ba bakanlık Osmanlı Ar ivi Gazeteler Alemdar Ati Hadisat leri Tasvir-i Efkar Dergiler Atatürk Ara tırma Merkezi Dergisi htiyât Zâbitleri Postası Musavver Gençlik Vahdeti Tarih ve Toplum Türk Genci Anadolu’da ba lıca yedek subay te kilatlanmaları Tokat, Kayseri, zmir, Elazı ve Kastamonu illerinde olmu tur. Konu hakkında geni bilgi için bkz: M. Yasin Ta kesenlio lu, Milli Mücadele Döneminde Gençlik Te kilatları, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2007.

Ali Servet Öncü, 1908-1923 Yılları Arasında Erzurum Vilayeti’nin dari ve Sosyo-Ekonomik

Durumu, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Erzurum, 2006, s. 97.

Resmi Rapor ve Zabıtlar Cemiyetler Kanunu, kdam Matbaası, stanbul, 1325/1909.

Düstur, Tertib-i Sani, I, 10 Temmuz 1324–29 Te rin-i Sani 1327, Matbaa-i Osmaniye, 1329/1913. htiyât Zâbitânı Kanunu, stanbul Matbaa-i Askeriye, Süleymaniye, 1329/1913.

Hatıralar, Ara tırma Eserleri Ve Makaleler AK N, Sina, stanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele (Mutlakıyete Dönü , –1919), I, Ankara, 1998.

ALKAN, Mehmet Ö. “Osmanlı’da Cemiyetler Ça ı”, Tarih ve Toplum, XXXX/38, Ekim 2003, s. 4-12.

ARIBIRNU, Kemal, Milli Mücadele stanbul Mitingleri, Ankara, 1975.

CRISS, Bilge, gal Altında stanbul, stanbul, 2000.

Çilo lu Hilmi, “Osmanlı htiyât Zâbitân Cemiyeti Nasıl Te ekkül Etti”, Musavver Gençlik Vahdeti, 8 Mayıs 1335/1919, S: 1, s. 5-6.

ÖNCÜ, Ali Servet, 1908-1923 Yılları Arasında Erzurum Vilayeti’nin dari ve Sosyo-Ekonomik Durumu, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Erzurum, 2006.

ÖZKAYA, Yücel, “ stanbul’un gali Üzerine Aydınların stanbul’dan Ankara’ya Kaçı ı Olayı”, Atatürk Ara tırma Merkezi Dergisi, V/13, Kasım SUNATA, smail Hakkı, stanbul’da gal Yılları, stanbul, 2006.

TANSEL, Selahattin, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, I, stanbul, 1991.

TA KESENL O LU, M. Yasin, Milli Mücadele Döneminde Gençlik Te kilatları, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2007.

TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler ( kinci Me rutiyet Dönemi), I, stanbul, 1984. ----------- , Türkiye’de Siyasal Partiler (Mütareke Dönemi), II, stanbul, 1986.

Türk stiklal Harbi, I, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Genelkurmay Ba kanlı ı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları, Seri No: 1, Ankara, 1962.