Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurumda erkeklerin bekârlığa veda partisi kısır gecesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
620
DOI :
Özet Türkçe :

Folklorun işlevlerinden biri de hoşça vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirmedir. Türk kültür hayatında halk eğlenceleri, yörelere göre farlılık göstermekle birlikte, oldukça büyük bir yer işgal eder. Günümüze değin yapılan halk bilimi çalışmalarında bu eğlencelerden genellikle yüzeysel olarak bahsedilmiştir. Derinlemesine araştırmaların sayısı sınırlıdır. Diğer folklor ürünlerinde olduğu gibi halk eğlenceleri de bir kültürün anlaşılması için önemli veriler sunar. Bu sayede bir topluluğun hayat felsefesini, inanç sistemini, yaşayış biçimini, değer yargılarını v.s. anlamak mümkündür. Evlilik ile ilgili gelenekler içerisinde eğlence kültürü, oldukça önemli bir yer işgal eder. Bunlar da yöreden yöreye gerek içerik gerekse adlandırma bakımından farklılıklar göstermektedir. ‚Kısır gecesi‛ geleneği, Erzurum’da, düğünden bir gece önce, yani kadınların ve genç kızların kına gecesi yaptığı esnada damadın, yoğunlukla yakın arkadaşları ve akranlarının katılımıyla bir araya gelerek eğlenmeleri şeklinde yer alan eğlence ağırlıklı bir törendir. Müziğin önemli bir yer tuttuğu, bir takım sürprizli oyunların, şakalaşmaların ve seyirlik oyunların yer aldığı bu kısır gecelerindeki gösterilerde özellikle erotik unsurların ağır bastığı görülür. Bundan dolayı bu gecelerde küçük çocuklar, yaşlılar ve kadınlar yer almaz. Bu çalışmada, bugüne kadar, gerek ismi gerekse içeriği açısından yeterince irdelenmemiş olan Erzurum yöresine ait ‚Kısır Gecesi‛ eğlenceleri incelenmeye ve tanıtılmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the functions of folklore is to have a nice time, fun and to entertain people. In Turkish cultural life, public entertainments despite varying from region to region, occupies a very large field. in the folklore studies carried out till our time, these entertainments mentioned superficially but in-depth research was not attempted. As is other folklore products, public entertainments also provide important data for understanding of a culture. So, It is possible to understand the philosophy of a community's life, belief system, life style, value judgments, etc. Traditions related to marriage, as it is known, in folklore works classified as "tradsitional period‛ Among these traditions, the entertainment culture occupies a crucial place. Fun of marriage also varies from region to region in terms of both content and naming. ‚The Stag Night‛ tradition, in Erzurum, the night before the wedding, so that women and young girls, while henna night the groom, close friends and pers, with the participation of intensity come together and have fun in the form of folk culture şn a fun. Music holds an important place in, a suprising number of games, including games of th,s v,c,ous banter and theatrical evenings, especially seen to outweigh the erotic elements. Accordingly, this night, small children, the elderly and women are not included. İn this study, to date, both in terms of content as well as the name of the region of Erzurum, which is studies enough ‚Stag Night‛ festivities will be studied for review and to introduce.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :