Cilt: 7 - Sayı : 4
6-Sigma Yöntemi ile Isı ve Sıcaklık’ Konusunun Öğretimi
G. SONTAY,O. KARAMUSTAFAOĞLU

8 5

Öz Öğrenciler fen bilimleri derslerinde ve özellikle bazı fen konu ve kavramlarını anlamada güçlük çekmektedirler. Bu konu ve kavramlardan birisi de ısı ve sıcaklıktır. Bu araştırmanın amacı, 5. sınıf konuları arasında yer alan ‘ısı ve sıcaklık’ konusunun 6-Sigma yöntemi ile öğretimini sağlamaktır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı bir okulda yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 5. sınıfta öğrenim gören 16 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, Isı ve Sıcaklık Başarı Testi ve Isı ve Sıcaklık Kavram Başarı Testi kullanılmıştır. Bu çalışmada deneme öncesi tek grup öntest-sontest modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPPS 21 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizi bağımlı (ilişkili) gruplar ttesti ile yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, 6-Sigma yönteminin ısı ve sıcaklık kavramlarının öğretiminde, bu kavramlar arasındaki kavram yanılgılarının ve kargaşasının ortadan kaldırılmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 6-Sigma yöntemi, TÖAİK, ısı ve sıcaklık
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

G. SONTAY,O. KARAMUSTAFAOĞLU