BİLGİ ÇAĞINDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN BİR AÇILIM: BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİMİ

Öz Bilgi toplumunda, bireylerin bilgi tüketicileri olmaları gerekmektedir. Çok çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi etkin kullanma becerileri olarak tanımlanan bilgi okuryazarlığı, bilgi tüketimi için temel becerilerdir. Bu becerilerin kazandırılmasında öncelikli sorumluluk eğitim kurumlarınındır. Öğrencilerine çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmakla yükümlü üniversitelerin de bu anlamda sorumlulukları vardır.