Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin ders çalıştıkları mekânların özelliklerine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Ders çalışmak için seçilen mekânlar, öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerden biridir. Bu çalışmada, öğrencilerin ders çalışmak için seçtikleri mekânlar ve bu mekânların özellikleri hakkında görüşlerinin, cinsiyet, öğretim şekli, sınıf ve bölüme göre farklılaşıp- farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileri, örneklemini ise bu fakültede öğrenim gören 773 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmış ve uygulama sonucunda elde edilen veriler bilgisayarda SPSS paket programında analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde, öğrencilerin kütüphane kullanımlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre, kız öğrenciler erkek öğrencilere göre ders çalıştıkları mekânların özelliklerini daha yeterli görmektedirler. Farklı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ise, çalıştıkları ortamların özellikleri konusunda benzer görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Öğretim şekli faktörüne göre ise, örgün öğretim öğrencilerinin ikinci öğretim öğrencilerine göre çalışma ortamları konusunda daha olumlu görüşe sahip oldukları görülmektedir.

Özet İngilizce :

The features of places where student study are one of the factors that affect the success of undergraduate students. In this study, the locations that students prefer to study and their ideas about the features of these locations were attempted to determine according to sex, educational level, class and department variables in the research, illustrational method was used. The location of the research consisted of 773 students attending in this faculty and in the research, the questionnaire form of which reliability was 0,79 and the data were analyzed through SPSS computer based pocket programme. Through the date it was concluded students’ use of library was insufficient. According to sexuel variable female students see the features of their medium of study better according as the male students. As for the features of study mediums in which students attend in diverse classrooms, it seems they have similar views. According to the factor as section II Education students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :